Üroloji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
BÖBREK
Nefrolitotomi10002000
Arterio-venöz fistül ya da şant8001500
Basit pyelolitotomi10002000
Pyelonefrolitotomi10002500
Perkütan ultrasonik litotripsi veya ekstraksiyon(Malz.hariç)seans9001500
E.S.W.L.Toplam 1 cm²'ye kadar taşlarda6001000
E.S.W.L. Sonraki her 0.1 cm² için4065
Anatrofik nefrolitotomi9751625
Nefroüreterektomi10002500
Radikal nefrektomi10002500
Nefrektomi10002500
Parsiyel nefrektomi10002500
Subkapsüler nefrektomi10002500
Laparoskopik nefrektomi12002500
Böbrek kisti rezeksiyonu7501250
Böbrek kisti perkütan aspirasyonu450750
Nefrostomi, pyelostomi(Perkütan)4501000
Nefrostomi, pyelostomi(açık cerrahi)6001000
Nefropeksi6001000
Pyeloplasti10502500
Renal arter plastiği15002500
Açık böbrek biopsisi6001000
Perkütan böbrek biopsisi450750
Perirenal abse drenajı450750
Travmatik böbrek rüptüründe onarım10501750
Nefroüreterektomi-parsiyel sistektomi15003000
ÜRETER
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz11252500
Üretero-neosistostomi(tek taraflı)9002500
Üretero-neosistostomi(çift taraflı)12003500
Bilateral vezikoüreteral reflü onarım12002000
Üreterostomi6001000
Üreterolitotomi10002000
Üretero-Kutanostomi10501750
Transuretral ultrasonik litotripsi6001000
Üreterorenoskopi10002000
Üretero-sigmoidostomi10501750
Üretero-ileo-kutanostomi(ileal loop)15002500
Üreterolizis525875
Üreteral substitüsyonlar15002500
Retrograd üreteral kateterizasyon150250
Cilt toplayıcı sistem ve ektopik üreterosel12002000
Üreterosel10002000
Üretere basket konulması(Transüretral üreterolitotomi)10002000
ESWL(Üreter taşı)6001000
Ürospiral takılması(J-Stand)225375
Üreteral balon dilatasyonu150250
MESANE
Açık mesane tümör rezeksiyonu9001500
Mesane tümörü T.U.R.u10002500
Mesane tümörü T.U.R. biyopsisi10001250
Mesane tümörü transsüretral fulgurasyonu450750
Mesane tümöründe laserle tedavi525875
Divertikülektomi10002500
Sistostomi ve vezikostomi10001500
Sistostomi kapatılması375625
Parsiyel sistektomi10002500
Simple sistektomi12002000
Total sistektomi10003000
Radikal sistektomi (+ bilateral lenf diseksiyonu dahil)20005000
Radikal sistektomi-continan rezervuar25504250
Sistolitotomi (endoskopik)10002000
Sistolitotomi (açık cerrahi)10002000
Mesanenin suprapubik ponksiyonu5001000
Mesane instillasyonu(seansı)100150
Travmatik mesane rüptüründe onarım7501250
Urakus kist ve fistüllerine girişim7501250
Mesane suspansiyon ameliyatları10002500
Mesane boynu rezeksiyonu6001000
Augmentasyon sistoplasti18003000
Veziko-vaginal, uterin, rektal fistüllerin onarımı10004000
Barsaktan mesane substitusyonları18003000
Ekstrofia vezikaliste üretroplastiyle birlikte girişim18003000
Sistoüretroskopi200750
Artifisyel Sfinkter (protez hariç)13502250
PROSTAT
Açık prostatektomi10503000
Radikal prostatektomi19508000
Prostatın T.U.R.u10006000
Prostat apsesinin perineal drenajı375625
İntraprostatik stent150250
Prostatta TUNA(Trans Üretral Needle Ablation)525875
Prostatın balon dilatasyonu225375
Bilateral laparoskopik lenfadenektomi12002000
Prostat iğne biopsisi5001000
Prostat masajı(seans)4060
Derin Prostatik Hipertermi450750
ÜRETRA
Travmatik üretra rüptüründe retrograd sonda konulması7501250
Üretral sonda konulması30100
Meatotomi100400
Üretrotomi7501500
Üretrotomi intern10003000
Üretrostomi450750
Üretra dilatasyonu100800
Üretra darlığında intraüretral kalıcı protez225375
Ön üretradan taş ya da yabancı cisim alınması7501500
Ön üretradan papillom koterizasyonu225375
Hipospadias tamiri(Distal, Middle, Posterior)10005000
Epispadias onarımı7501250
Üretral fistül onarımı6001000
Korde rezeksiyonu6001000
Üretroplastiler6751125
Perineal ve periüretral anti inkostinans protezleri(protez hariç)13502250
Üretral instillasyon(seansı)37.562.5
Sistoüretroskopi200750
PENİS
Cerrahi yolla Parafimosis redüksiyonu75125
Sirkümsizyon225500
Parsiyel penektomi7501250
Total penektomi10504000
Penis protezi implantasyonu(protez hariç)10501750
Peyronie plağı rezeksiyonu6751125
Priapizmde korpus kavarnosum drenajı1501500
Nesbit ameliyatı10004000
Korpora-spongiöz şant8251375
Safenö-kavernöz şant11251875
Cavernosometri150250
Intrakavernozal ilaç enjeksiyonu75125
Arterio-venöz anastomoz(Virag)(Genel venöz arteriolizasyonu)11251875
Penis dorsal ven ligasyonu10001500
SKROTUM VE KAPSAMI
Skrotal yüzeyel ameliyatlar150250
Internal spermatik ven ligasyonu375625
Varikoselektomi5001000
Bilateral varikoselektomi6001500
Spermatosel5001500
Hidrosel5001500
Hematosel5001500
Funiküler kist5001500
İngüinal fıtık onarımı450750
Bilateral ingüinal fıtık onarımı7501250
Epididimektomi(Unilateral)450750
Skrotal orkiektomi5001500
Bilateral skrotal orkiektomi6001000
Yüksek orkiektomi450750
Orkidopeksi10003000
Bilateral orkidopeksi7501250
Orkidopeksi + İngüinal fıtık onarımı6001000
Bilateral orkidopeksi + unilateral ingüinal fıtık onarımı8651440
Bilateral ingüinal fıtık onarımı + unilateral orkidopeksi8651440
Bilateral orkidopeksi + bilateral ingüinal fıtık onarımı9751625
Testis iğne biosisi(Tek)100150
Testis iğne biosisi(bilateral)115188
Bilateral testis biopsisi300500
Testis protezi yerleştirilmesi(protez hariç)375625
Bilateral vazektomi225375
Vazovazostomi6001000
Vazoepididimostomi6001000
Retroperitoneal lenf diseksiyonu18003000
İnguinal lenf diseksiyonu8251375
Alloplastik spermatosel yerleştirilmesi(tek taraflı protez hariç)450750
ÜROLOĞUN KATKISIYLA YAPILAN RADYOLOJİK TETKİKLER
Bilateral vaza vezikülografi150250
Cavernosografi150250
ÜRODİNAMİ ÇALIŞMALARI
Üroflovmetri1830
Sistometri4575
Üretral basınç eğrisi4575
Ürodinami(Sistometri + EMG)75125