Radyolojik ve Ultrasonografik Tetkikler

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Normal Tek Yönlü Film2440
Normal İki Yönlü Film4270
Normal Üç Yönlü Film5795
Normal Dört Yönlü Film69115
Normal Tek Başına Çekilen Spot Film2440
Normal Asıl Filme Ek Olarak Çekilen Spot Film1525
Normal Spot (Skopi) İle İnceleme (ek olarak yapılan)1220
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KONTRASTLI İNCELEMELERİ
Defekografi60100
Fistülografi4575
Faringografi4575
Faringo-Ösofagografi115190
Ösofagografi75125
Ösofagus-Mide-Duodenum(ÖMD)115190
Ösofagus-Mide-Duodenum(ÖMD)Çift Kontrast150250
Mide-Duodenum90150
Mide-Duodenum Çift Kontrast115190
İnce-Barsak Pasaj115190
Enteroklizisle İnce Barsak Tetkiki115190
Mide Duodenum + İnce Barsak Tetkiki150250
ÖMD + İnce Barsak Tetkiki190315
Kolon115190
Kolon Çift Kontrast150250
Oral Kolesistografi60100
IV Kolesisto-Kolanjiografi115190
IV Drip İnf Kolanjiografi115190
T-Tüp Kolanjiografi75125
Parotid Sialografi (Tek Taraf)75125
Submandibuler Sialografi(Tek Taraf)75125
Poş Grafisi60100
ÜRO-GENİTAL SİSTEM KONTRASTLI İNCELEMELER
IV Pyelografi(IVP)105175
IV Pyelografi(IVP) + Postvoiding135225
IV Pyelografi(IVP)Dakikalık120200
IV Pyelografi(IVP)Dakikalık + Postvoiding144240
Retrograd, Assendan Pyelografi100150
Sistografi Retrograd100150
Sistografi(Dolu, Miksiyonda, Boş)115190
Voiding Sisto-Üretrografi100150
Retrograd Üretrografi100150
Üretro-Sistografi, Retrograd-Assendan100150
Histero-Salpingografi100150
RADYOLOJİK GİRİŞİMLER
Perkütan Vasküler Embolizasyon Girişimleri6001000
İnce İğne Aspirasyon Biopsisi(Herhangi Bir Görüntüleme Yöntemi Eşliğinde)120200
Ösefagus Dilatasyonu150250
Perkütan Abse Drenajı150250
Perkütan Bilier Drenaj225375
Perkütan Biler Stent Konması375625
Perkütan Gastrostomi225375
Perkütan Nefrolitotomi(Tek Taraf)300500
Perkütan Nefrostomi(Tek Taraf)225375
Perkütan Renal Kist Ponksiyonu115190
Perkütan Safra Kesesi Drenajı225375
Perkütan Sistostomi225375
Perkütan Sisto-Üretrografi300500
Perkütan Transhepatik Kolanjiografi150250
Perkütan Koledok Dilatasyonu300500
Perkütan Transluminal Anjioplasti150250
Perkütan İntravasküler Stent Konması375625
Periferik Aterektomi300500
Periferik Laser Anjioplasti300500
Perkütan Üreteral Stent Konması300500
Perkütan Üreter Stenoz Dilatasyonu300500
ÖZEL RADYOLOJİK İNCELEMELER
Pelvimetri(Ölçümleri ile birlikte)90150
Dakriyosistografi90150
Bronkografi105175
Üç Yönlü Telekardiyografi(Baryumlu)75125
Floroskopik Muayene75125
Artrografi90150
Mamografi(Bilateral)90150
Mamografi(Unilateral)60100
ANJİOGRAFİK İNCELEMELER
Aortografi arkus150250
Aortografi Torakal150250
Aortografi Abdominal150250
Aortografi Pelvik(Bilateral İliak)300500
Çolyak Arteriografi ve Arteriel Portografi375625
Selektif Renal Arteriografi(Tek Taraf)225375
İnferior Mesenterik Arteriografi265440
Superior Mesenterik Arteriografi265440
Pelvik Arteriografi265440
Üst Ekstremite Arteriografi(Tek Taraflı Brankial)225375
Alt Ekstremite arteriografi(Tek Taraflı Femoro-Popliteal)225375
Bilateral Alt Ekstremite Arteriografisi375625
Transplant Renal Arteriografi225375
Pulmoner Arteriografi375625
Nonselektif Serebral Arteriografi225375
Selektif Serebral Arteriografi(4 Sistem)375625
Selektif Karotid Arteriografi(Tek Taraf)225375
Selektif Karotid Arteriografi Bilateral375625
Selektif Vertebral Arteriografi300500
Spinal Arteriografi340565
Orbital Venografi225375
Intraarterial D.S.A.(Herbiri)300500
Alt Ekstremite Venografi(Tek Taraf)150250
Bilateral Alt Ekstremite Venografisi265440
Üst Ekstremite Venografi(Tek Taraf)150250
Bilateral Üst Ekstremite Venografi265440
Hepatik Venografi ve Wedge Venografi265440
Sürrenal Venografi(Tek Taraf)150250
İki Taraflı Sürrenal Venografi265440
İnferior Vena Kavografi225375
Süperior Vena Kavografi225375
Renal Venografi ve Renal Ven Kan Örneklemesi225375
Splenoportografi265440
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMELERİ
Üst Abdomen BT300500
Pelvis BT300500
Tüm Abdomen BT450750
Dinamik BT (Herhangi Bir Bölge)375625
Boyun BT300500
Nazofarinks BT300500
Larinks BT300500
Temporomandibuler Eklem BT(Tek Taraf)300500
Servikal Disk Aralığı BT(3 Disk Aralığı)300500
Torakal Disk Aralığı BT(3 Disk Aralığı)300500
Lumbosakral Disk Aralığı BT(3 Disk Aralığı)300500
Sakro-Ilıak Eklem BT(Karşılaştırmalı)300500
Kalça Eklemi BT(Karşılaştırmalı)300500
Diz BT(Tek Taraf)300500
Ayak BT(Tek Taraf)300500
BT Eşliğinde Girişimsel Tetkik300500
Beyin BT(Aksiyel veya Koronal veya Sagital)265440
Hipofiz BT265440
Orbita BT265440
Temporal Kemik BT(Bilateral Karşılaştırmalı)300500
Paranasal Sinusler BT(Aksiyal ve Koronal)300500
Sisterno BT (Ventriküller)300500
Sisterno BT (Paranasal Sinüsler-Rinore)300500
Sisterno BT(Temporal Kemik-Akustik Kan)300500
Toraks BT375625
Myelo-BT (Servikal)375625
Myelo-BT(Torakal)375625
Myelo-BT(Lumbo-Sakral)375625
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İNCELEMELERİ
Üst Abdomen MR6001000
Pelvis MR6001000
Tüm Abdomen MR8251375
Boyun MR525875
Nazofarink MR525875
Larinks MR525875
Temporo-Mandibuler Eklem MR(Tek Taraf)525875
Kinematik Temporomandibuler Eklem MR(Bilateral)6751125
Meme MR(Bilateral)6751125
Meme (Tek)525875
Prostat MR(Transrektal Coil ile)(Coil Hariç)6001000
MR-Angiografi(Her hangi bir bölge)525875
Kalp MR(Kardiyak Sine-MR)6001000
Sakro-İliak Eklem MR(Karşılaştırmalı)6001000
Kalça Eklemi MR(Karşılaştırmalı)6001000
Omuz MR(Tek Taraf)525875
Dirsek MR(Tek taraf)525875
El-El Bilek MR(Tek Taraf)525875
Diz MR(Tek Taraf)525875
Ayak MR(Tek Taraf)525875
Beyin MR525875
Hipofiz MR525875
Orbita MR525875
Temporal Kemik MR(Bilateral Karşılaştırmalı)6001000
Paranasal Sinüsler MR525875
Toraks MR6001000
Servikal Vertebral Kolon MR525875
Kinematik Servikal Vertebral Kolon MR6751125
Torakal Vertebral Kolon MR525875
Lumbo-Sakral Vertebral Kolon MR525875
ULTRASONOGRAFİ TETKİKLERİ
Follikülometri(Trans Abdominal Follikülometri)90150
Follikülometri(Trans Vajinal Follikülometri)126210
Üst Abdomen US4065
Pelvik US4065
Tüm Abdomen US75125
Parotiz Bezi US(Bilateral)4575
Submandibuler Bez US(Bilateral)4575
Omuz Eklemi US(Tek Taraf)4065
Kalça Eklemi US(Bilateral Karşılaştırmalı)60100
Meme US(Bilateral)75125
Tiroid US4065
Toraks US4065
Skrotal US4065
Transrektal US75125
Transvaginal US75125
Transfontanel US75125
Obstetrik US75125
RENKLİ DOPPLER İNCELEMELERİ
Color-Doppler US Karotis(Bilateral) vertebrol 120200
Color-Doppler US Meme (Bilateral)75125
Color-Doppler US Abdominal75125
Color-Doppler US Pelvik75125
Color-Doppler US Skrotal70115
Color-Doppler US Penis70115
Color-Doppler US Ekstremite(Tek Taraf)70115
Alt Extremite Venleri Renkli Doppler İncekemesi (tek extremite)75125
Alt Extremite Arterleri Renkli Doppler İncekemesi (tek extremite)75125
Üst Extremite Venleri Renkli Doppler İncekemesi (tek extremite)75125
Üst Extremite arterleri Renkli Doppler İncekemesi (tek extremite)75125
Portal Ven Sistemi Renkli Doppler İncelemesi75125
Renal Renkli Doppler İnceleme90150
Obstetrik Renkli Doppler İnceleme75125
Dinamik Ultrasonografi115190
Veziko Üreteral Reflüx Araştırması75125
Fötal Ekokardiografi115190
Fötal Biometri ve Biofizik Skorlama115190
Abdominal Aorta Renkli Doppler İncelemesi70115
Troid Renkli Doppler İncelemesi60100
Kitle Lezyonu Renkli Dopple İncelemesi60100