Nöroşirürji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Lomber ponksiyon ve B.O.S. alınması4065
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu4065
Ventriküler ponkisyon75125
Lomber yolla lomber myelografi(ilaç hariç)60100
Lomber yolla servikal myelografi(ilaç hariç)90150
Lomber yolla lomber + servikal myelografi(ilaç hariç)115190
Suboksipital ponksiyon ve myelografi(ilaç hariç)75125
Lateral servikal yolla myelografi(ilaç hariç)90150
Perkütan karoitid anjiografi90150
NR-EE 1400 (Brain Mapping)115190
ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon300500
(24 saatlik ücret)Ekstrakranyal elektrodlar ile
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon375625
(24 saatlik ücret)Subdural elektrodlar(strip,grid)ile
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon7501250
(24 saatlik ücret)Subdural elektrodlar(strip,grid) ile
(Elekrod konması için gerekli cerrahi girişim)
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon(24 saatlik ücret)Foramen ovale elektrodu(PEG elektrod) ile375625
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon(24 saatlik ücret)Foramen ovale elektrodu(PEG elektrod)ile (Elektrod konması için gerekli cerrahi girişim)375625
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon375625
(24 saatlik ücret)Sfenoid elektrot ile
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon450750
(24 saatlik ücret)Derin elektrotlar ile
Uzun süreli video EEG Monitorizasyon(24 saatlik ücret)Derin elektrotlar ile(Elektrod konması için gerekli cerrahi girişim)525875
CERRAHİ YAKLAŞIMLAR: KRANİAL AMELİYATLAR
Travmatik saçlı deri kesilerinde basit debridman ve sütür75125
Flep rotasyonu ile sütür450750
Kraniosinostoz Ameliyatları:Unilateral ve tek sütür565950
Kraniosinostoz Ameliyatları:Bilateral ve tek sütür6751125
Kraniosinostoz Ameliyatları:Multipl sütür10501750
Nazal ansefalosel(Kraniotomi ile)11251875
Diğer kranial ansefalosel ameliyatları9001500
Kranioplasti Ameliyatları:Yabancı cisim implantasyonu ameliyatları6001000
Kranioplasti Ameliyatları:Otojen greft ameliyatları(Kostaplasti vb) (KOT alınması hariç)9001500
Kafatası kemiği ve-veya saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları6751125
Kafatası kemiği ve-veya saçlı derinin basit tümöral kitleleri450750
Hidrosefali Ameliyatları:Şant ameliyatları10501750
(Şant aleti ücreti hariç)
Hidrosefali Ameliyatları:Third ventrikulostomi15002500
B.O.S. Fistülü Ameliyatları:Transkranial yolla(Kraniotomi)15002500
B.O.S. Fistülü Ameliyatları:Transsfenoidal yolla13502250
Kafa Kaidesinde Dura Tamiri(Kraniotomi ile)15002500
KAFA TRAVMALARI AMELİYATLARI
Burr Hole Eksplorasyonu:Tek burr hole375625
Burr Hole eksplorasyonu:İlave her burr hole225375
Epidural hematom drenajı:Kraniektomi ile450750
Epidural hematom drenajı:Kraniotomi ile6001000
Subdural hematom drenajı:Kraniotomi ile(tek taraflı)9001500
Subdural hematom drenajı:Kraniotomi ile(iki taraflı)15002500
Subdural hematom drenajı:Burr hole ile(tek taraflı)6001000
Subdural hematom drenajı:Burr hole ile(iki taraflı)10501750
Depresyon fraktürü:Basit450750
Depresyon fraktürü:Komplike6001000
Duraplasti:Galeal greft ile7501250
Duraplasti:Fasia lata grefti ile9001500
KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR
Kaide tümörleri(frontal fossa, temporal fossa, sfenoid kemik, clivus vb.)18003000
Parasagital(interhemisferik), tentoriyel açıklık vb.15002500
Konveksite tümörleri10501750
Intraorbital tümörler(kraniotomi ile)15002500
Kist hidatik10501750
Glial tümörler:Internal dekompresyon9001500
Glial tümörler:Internal dekompresyon:Mikroşirürjikal15002500
olarak yapılırsa
Glial tümörler:Lobektomi ilave edilirse13502250
Sellar ve parasellar tümörler15002500
Transsfenoidal hipofizektomi(adenomektomi)12002000
Posterior fossa tümörleri18753125
Köşe tümörleri22503750
Lateral ventrikül içi tümörleri18753125
3. ventrikül içi tümörleri18753125
Pineal kitle ameliyatları22503750
Beyin absesi:Burr hole ile aspirasyon6001000
Beyin absesi:Kraniotomi ile11251875
Intraserebral, hematom boşaltılması:Burr hole ile6001000
Intraserebral, hematom boşaltılması:Kraniotomi ile11251875
Anevrizma ameliyatları:Tek anevrizma(klip ücreti hariç)22503750
Anevrizma ameliyatları:Multipl anevrizma (aynı kesi)26254375
Anevrizma ameliyatları:Multipl anevrizma (ayrı kesiler)37506250
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları(AVM)22503750
Serebral by-pass ameliyatları22503750
Karotiko-Kavernöz fistül veya anevrizması22503750
(servikal+kranial yaklaşım)
EPİLEPSİ AMELİYATLARI
Temporal lobektomi(Total, mesial, lateral)11251875
Selektif amigdalohipokampektomi15002500
Extratemporal rezeksiyonlar11251875
Korpus kallozotomi13502250
Hemisferektomi18003000
Hemidekortikasyon15002500
Subpial insizyon11251875
SPİNAL AMELİYATLAR
Transoral odontoidektomi12002000
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları11251875
Servikal kot eksizyonu6001000
Servikal laminektomi:Tek lamina6001000
Servikal laminektomi:İlave her lamina300500
Servikal laminektomi + tümör eksizyonu:9751625
Laminektomi ücreti + 250
Servikal lam.+ disk boşaltılması:Tek mesafe disk9751625
(servikal laminektomi ücreti+250)
Servikal lam.+disk boşaltılması:İlave her disk mesafesi
(tek mesafe disk+125)
Arterior servikal disk ameliyatı:Tek mesafe7501250
Arterior servikal disk ameliyatı:İlave her mesafe(%50 ilave)
Anterior Servikal füzyon ameliyatları9001500
(Clovard, Smith-Robenson):Tek mesafe
Anterior Servikal füzyon ameliyatları(Clovard, Smith-Robenson):İlave her mesafe450750
Ant.Ser.füzyon ame.(Clovard, Smith-Robenson)Metalik füzyon ilavesi(fiksatör ücreti hariç)11251875
Posterior Servikal Füzyon:Tel ile11251875
Posterior Servikal Füzyon:Kosta ile(KOT alınması hariç)11251875
Posterior Servikal Füzyon: Diğer yabancı fiksatörlerle11251875
(fiksatör ücreti hariç)
Transtorasik disk eksizyonu11251875
Anterior anterolateral yaklaşım(torasik ve toraklomber bölge)13502250
Torakal laminektomi:Tek lamina6001000
Torakal laminektomi:İlave her lamina300500
Torakal laminektomi + tümör eksizyonu9001500
(Laminektomi ücreti+300)
Lomber laminektomi:Tek lamina450750
Lomber laminektomi:İlave her lamina225375
Lomber laminektomi + disk:Tek taraflı disk7501250
(laminektomi ücreti + 300)
Lomber laminektomi+disk:Bilateral disk10501750
(laminektomi ücreti+300+300)
Lomber disk hernisi(hemilaminotomi veya hemiparsiyel laminektomi ile) Unilateral tek aralık6001000
Lomber disk hernisi(hemilaminotomi veya hemiparsiyel laminektomi ile)İlave her aralık300500
Lomber disk hernisi(hemilaminotomi veya hemiparsiyel laminektomi ile)Bilateral, tek aralık9001500
Posterior lomber interbody füzyon(Diskektomi hariç)12002000
Anterior lomber diskektomi+Interbody füzyon15002500
Spinal kord AVM (laminektomi ücret +750)
Spinal syringomyeli drenajı(laminektomi hariç)10501750
Spinal meningosel, meningomyelosel9001500
PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
Plexus explorasyonları(Brakial, aksiller vb.)9001500
Her türlü periferik sinir explorasyonu(Travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil)Tek bir sinir6001000
Her türlü periferik sinir exp.(Trav.,nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dah.)İlave her sinir(600+%50)
Mikroşirurjikal nörorofi:Tek bir sinir7501250
Mikroşirurjikal nörorofi:İlave her sinir(750+%50)
Mikroşirurjika nörorafi(Greft ile):tek bir sinir9001500
Mikroşirurjika nörorafi(Greft ile)İlave her sinir(900+%50)
Ulnar sinir transpozisyonu450750
Karpal tünelde n. medianusun dekompresyonu450750
Mikrovasküler dekompresyon15002500
Optik sinir dekompresyonuu12002000
STEREOTAXİC VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR
Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku(x-ray hariç)300500
Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu(x-ray hariç)450750
Faset denervasyonu375625
Dorsal kolon stimülasyonu525875
Perkütan kordotomi9001500
Açık kordotomi(laminektomi ücreti+375)
Drez ameliyatı15002500
Stereotaxic biopsi10501750
Stereotaxic tolamotomi18003000
Stereotaxic brakiterapi(Radyoaktif Seed ücreti hariç)18003000