KBB ve Bas Boyun Cerrahisi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Saf Ses Odyometrisi3050
Timpanometrik İnceleme2540
Odio + Timpanometri4575
Bekesy Odyometrisi4575
Saf Ses + Tone decay + Sisi dahil odiolojik araştırma4575
Kalorik testler(ENG ile takip)4575
BERA90150
İşitme cihazı tatbiki2540
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi(her seans için)2540
BURUN
Septal apse veya hematom drenajı115190
Nazal polipektomi300500
Burun external cerrahisi(Rhinofima, Dermoid kist,300500
Basal Cell Ca)
Konka Rezeksiyonu225375
Lateral Rinotomi ile yaklaşım6001000
(Tümör, perforasyon cerrahisi vs.)
Burundan Yabancı Cisim çıkarılması3050
Burundan yabancı cismin cerrahi yolla çıkarılması225375
Septoplasti veya SMR300500
Açık rhinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon7501250
Nazoplasti (Komplike olmayan, greft kullanılmayan)6001000
Nazoplasti (Komplike, greft implantı ile)9001500
Total burun rekonstrüksiyonu(Her seans için)9001500
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu6001000
Koanal Atrezi6001000
Oroantral fistül onarımı450750
Kırık repozisyonu150250
Nazal septal perforasyon onarımı6001000
Anteriyor tampon3050
Posterior tampon150250
Etmoidal arter ligasyonu450750
Maksiller arter ligasyonu7501250
Eksternal Karotid arter ligasyonu450750
Burun mukozası koterizasyonu2540
Burun içi konka elektrokoterizasyonu150250
PARANAZAL SİNÜSLER
Maksiller sinüs ponksiyonu ve lavajı75125
Maksiller sinüs radikal girişimi:(Tek taraf)300500
Maksiller sinüs radikal girişimi:(iki taraf)450750
Antrokoanal polip eksizyonu300500
Piterigopalatin fossa cerrahisi6751125
Frontal sinozotomi(Trepanasyon)375625
Frontal sinüs cerrahisi6001000
Eksternal etmoidektomi525875
Maksilla rezeksiyonu11251875
BOS Rinoresi cerrahisi(eksternal yaklaşım)525875
Ozenaya cerrahi girişim450750
ENDOSKOPİ
Diagnostik Nazal Endoskopi (DNE)4575
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi(Tek taraf)525875
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi(Çift taraf)7501250
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi6001000
Maksiller sinüse endoskopik müdahale450750
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi6001000
Nazofarenks biyopsisi115190
LARENKS
Tiroplasti7501250
Laringofissür6751125
Total larinjektomi10501750
Parsiyel larinjektomi10501750
Boyun disseksiyonu10501750
İki taraflı boyun disseksiyonu(aynı seans)16502750
Faringolarinjektomi12002000
Arytenoidektomi(endolaringeal)7501250
Trakeotomi, Acil işlem375625
Trakeotomi, Planlı300500
Trakeostomi stenozu açılması300500
Larinks biyopsisi(indirek laringoskopi ile)150250
Laringostroboskopi60100
Larinks yabancı cisim çıkarılması190315
Direk laringoskopi225375
Fleksible fiberoptik laringoskopi225375
Laringoplasti-fraktür için açık redüksiyon6751125
Kapalı laringeal fraktür tedavisi300500
Laringoplasti(Yanıklar, rekonstrüksiyon)9001500
Laringeal reinnervasyon(nöromüsküler flep ile)10501750
Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim450750
Larinks papillomu6751125
Şinesi, veb açılması450750
Kordektomi veya stripping6001000
Endolaringeal lazer cerrahisi(myokuten fleplerle rekonstrüksiyon plastik ile ayarlamalı)11251875
AĞIZ-DUDAK-DİL
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı150250
Frenilum lingualede basit frenilektomi75125
Frenilum linguale plastiği150250
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu + onarımı150250
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı525875
Ağız vestibülündeki lezyonların veya skarların fizik yöntemlerle destrüksiyonu(laser, şimik, termal)115190
Dudak lezyonu basit eksizyonu225375
Dudak Malign tümör Wedge rezeksiyonu450750
Dudak Malign tümör rezeksiyonu + Estlander,7501250
Bernard vb. flebi
Dudak Malign tümör rezeksiyonu + estlander Bernard vb. flebi + suprahyoid boyun disseksiyonu11251875
Dil ve ağız tabanı, abse, kist, hematom vs çıkarılması150250
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı150250
Dil biyopsisi225375
Dil lezyonu eksizyonu225375
Dil lezyonu eksizyonu + dil flebi ile onarım6001000
Parsiel Glossektomi6001000
Komposit rezeksiyon(Ağız tabanı + mandibula)12002000
Total Glossektomi10501750
TÜKRÜK BEZLERİ
Parotis apse drenajı150250
Submaksiller veya sublingual apse drenajı225375
Ranula450750
Sialolitotomi(cerrahi yolla)300500
İğne biopsisi115190
Süperfasiyal parotidektomi7501250
Total Paratidektomi9001500
Submandibuler gland eksizyonu6001000
Sublingual gland eksizyonu450750
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti450750
BOĞAZ (FARİNX, ADENOİD, TONSİL, DAMAK, UVULA)
Peritonsiller apse açılması150250
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı300500
Boynun konjenital kistlerinin eksizyonu6001000
Tonsillektomi375625
Adenoidektomi225375
Tonsillektomi + Adenoidektomi525875
Adenoidektomi + Tüp375625
Tonsillektomi + Tüp450750
Tonsillektomi + Adenoidektomi + Tüp6001000
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu ve fleplerle onarımı9751625
Lingual tonsil eksizyonu300500
Nazofaringeal lezyon eksizyonu(Transpalatal)6001000
Nazofaringeal lezyon eksizyonu(infratemporal fossla'ya yaklaşım)22503750
Lateral faringeal duvar + piriform sinüs rezeksiyonu13502250
Farinks duvarının rezeksiyonu + myokutan flep ile onarımı13502250
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu6001000
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolu300500
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu300500
Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı450750
Uvulektomi300500
Uvulofaringoplasti6001000
Nazolabial fistül onarımı450750
KULAK
Buşon(Lavaj ve maniplasyon)2540
Aurikula apse, hematom drenajı75125
Kulak memesi delinmesi2540
Dış Kulak Yolu(DKY) Biyopsisi115190
Aurikula eksizyonu (Total)6001000
Aurikula eksizyonu(Basit)300500
DKY'dan eksositoz eksizyonu300500
DKY malign kısımların radikal eksizyonu6751125
DKY'dan yabancı cisim çıkarılması75125
DKY'dan cerrahi yolla yabancı cisim çıkarılması225375
Mastoidektomi kavitesi debridmanı75125
DKY atrezisi10501750
Meatoplasti(Stenozlarda)7501250
Pulitzerizasyon-transnazal-kateter kullanarak75125
Pulitzerizasyon-transnazal-kateter kullanmadan4065
Tüba östaki koteterizasyonu-transtimpanik300500
Miringotomi150250
Parasentez (tek veya ikisi birden)150250
Ventilasyon tüpü(VT) takılması(tek veya ikisi birden)225375
Eksploratris, timpanotomi6001000
Basit mastoidektomi6751125
Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi9001500
Petröz apeks rezeksiyonu + Radikal mastoidektomi12002000
Temporal kemik rezeksiyonu18003000
Aural polip eksizyonu150250
Glomus tümör eksizyonu(transmeatal)6751125
Glomus tümör eksizyonu(transmastoid)11251875
Glomus tümör eksizyonu(Genişletilmiş eksternal yaklaşım)15002500
Travmatik zar perforasyon onarımı225375
Miringoplasti6001000
Timpanoplasti(Mastoidektomi + kemikcik zincir onarımı dahil)9001500
Stapedektomi9001500
Postaurikular mastoid fistül onarımı375625
Kemik iletimli işitme cihazı implantasyonu450750
Fasiyal sinir dekompresyonu9001500
Fasiyal sinir sütürü11251875
Labirentektomi (TALK operasyonu)6001000
Endolenfatik sak operasyonu (şantsız)9001500
Endolenfatik sak operasyonu (şantlı)10501750
Senisirlok sak fenestrasyonu6001000
Labirentektomi(transkanal)9001500
Labirentektomi(Mastoidektomi ile)11251875
Translabirent vestibüler nörektomi15002500
Koklear implant yerleştirilmesi15002500
ORTA KAFA ÇUKURU YAKLAŞIMLARI
Vestibüler nörektomi(transkranial)15002500
Total fasiyal sinir dekompresyonu veya onarımı15002500
MAI dekompresyonu15002500
BOS fistüllerinin onarımı12002000
Temporal kemik tümör eksizyonu15002500
Akustik tümör eksizyonu18753125
RETRO LABİRENTER VE RETROSİGMOİD YAKLAŞIMLAR
Vestibüler nörektomi(retrosigmoid-retrolabirenter)15002500
Akustik tümör eksizyonu18753125
Dekompresyon ameliyatı(AICA)15002500