Kardiyoloji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Geçici transvenöz kalp pili-Atriyal yada ventriküler(ilk işlem)150250
Geçici kalp pili elektrod yeniden yerleştirilmesi4065
(Her bir uygulama)
Kalıcı kalp pili(Atriyal yada ventriküler)(ilk işlem)9001500
Kalıcı kalp pili(Atriyoventriküler)9751625
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi-Elektrod, pace(Her bir uygulama)450750
Antitaşikardik kalp pili11251875
Antitaşikardik kalp pili değiştirilmesi450750
(Elektrod yeniden yerleştirilmesi(endokrial) her bir uygulama)
Kardiyoversiyon75125
Trombolitik tedavi(Streptokinaz, urokinaz, tpa vd)Koroner Arter İntrakoroner infüzyon-Selektif koroner anjiyografi dahil)11251875
Trombolitik tedavi(Streptokinaz, urokinaz, tpa vd)450750
Koroner Arter-İntravenöz infüzyon
Trombolitik tedavi(Streptokinaz, urokinaz, tpa vd)
Diğer arterler-Pulmoner vb.
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti-Tek damar9001500
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti-İlave her damar için150250
Perkütan transluminal koroner aterektomi-1118
Balon anjiyoplasti dahil75125
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent11251875
Perkütan balon valvüloplasti-Mitral, aort, pulmoner,9001500
triküspid kapaklar
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon dilatasyon-Preop, postop-9001500
Periferik arter perkütan transluminal balon dilatasyonu6001000
Periferik arter perkütan transluminal aterektomi9001500
Periferik arter perkütan transluminal stent9001500
Ductus oklüzyonu10501750
Balon atriyal septostomi9001500
Perkütan transluminal embolizasyon9001500
Laser anjiyoplasti:Koroner artere11251875
Laser anjiyoplasti:Periferik artere9001500
Perikard ponksiyonu300500
Intrakardiyak kateter ablasyonu9001500
Perkütan intraaortik balon6001000
KARDİYOGRAFİ
Elektrokardiyogram en az 12 derivasyonlu:EKG+yorum1525
ve raporu
Elektrokardiyogram en az 12 derivasyonlu:Sadece EKG trase1220
Elektrokardiyogram en az 12 derivasyonlu:Yorum ve rapor1220
Telofonik yada telemetrik ritim EKG150250
Kardiyovasküler stres test-Treadmill, bisiklet, farmakolojik90150
Fonokardiyogram:Fonokardiyogram, indirekt karotid arter ve/veya juguler ven trasesi ve/yada apekskardiyogram150250
Vektörkardiyogram150250
24 Saat EKG kaydı-Holter monitör-135225
Geç potansiyel analizi-LP-ve/veya Heart Rate Voviability60100
EKOKARDİYOGRAFİ
İki boyutlu ekokardiyografi -m mode dahil-50100
Kontrast ekokardiyografi -m mode dahil-60100
Dopler + renkli ekokardiyografi75125
Dopler + Renkli + M + B mode105175
Transözofageal ekokardiyografi135225
Dijital egzersiz ekokardiyografi-Eforlu eko-135225
Non İnvaziv Kardiak Hemodinami(Bomed)-(NİKAH)105175
NIKAH + Sa O2120200
NIKAH + Sa O2 + ETCO2150250
NIKAH + Pace maker ölçümü (AV Delay)225375
KARDİYAK FLOROSKOPİ
Kardiyak floroskopi60100
KALP KATETERİZASYONU
Sağ kalp kateterizasyonu225375
Flow-directed' kateter yerleştirilmesi-basınç monitörizasyonu amacıyla-(Termodilution kateteri)150250
Endomiyokardiyal biyopsi450750
Retrograde sol kalp kateterizasyonu-Brankiyal, femoral, aksiller arterden:Perkütan girişimle225375
Retrograde sol kalp kateterizasyonu-Brankiyal, femoral, aksiller arterden:Arteriyotomi ile300500
Sol kalp kateterizasyonu-Sol ventrikül puncture ile-375625
Transseptal sol kalp kateterizasyonu450750
Sağ-Sol kalp kateterizasyonu:Ayrı ayrı her bir işlem toplamı450750
Sağ-Sol kalp kateterizasyonu 2 yaş altı6001000
Kateter sırasında oksijen satürasyon ölümü(kandan)150250
Kardiyak debi ve indeks ölçümü150250
Koroner sineanjiyografi(selektif sağ-sol koroner)525875
Aort koku + Sağ-Sol Koroner Angio6001000
Koroner sineanjiyografi + bypass kontrol6751125
Sağ-Sol kalp kateterizasyonu + koroner sineanjiyografi6001000
Pulmoner anjiyografi300500
Aortografi300500
aortografi(Aortiküler+Sağ-Sol kateter koroner anjiografi)6751125
DİĞER VASKÜLER ÇALIŞMALAR
Venöz basınç ölçülmesi2440
İntraarteriyel basınç ölçülmesi4575
ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA
His-Bundle kaydı300500
İntraatriyal kayıd300500
Sağ ventrikül kaydı300500
Sol ventrikül kaydı300500
İntraventriküler ve/yada intraatriyal mapping10501750
Pace ile aritmi oluşumu150250
Programlı stimülasyon150250
NOT:1-Girişimsel kardiyoloji ile ilgili her damar ve kapak işlemi ayrı ayrı değerlendirilir.
NOT:2-Girişimsel işlemler sırasında gerek duyulan ikinci doktor asistans ücreti alır.