Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
TRAKEA VE BRONŞ
Trakeostomi, Acil İşlem,375625
Trakeostomi 2 yaşın altında375625
Trakeostomi, Planlı (Ayrı İşlem)300500
Trakeal Ponksiyon, Mukus Aspirasyonu İçin Perkütan (Trakeal Aspirasyon)37.562.5
Trakeobronkoskopi, Trakeostomi İnsizyonunun İçinden75125
Bronkoskopi;diagnostik,(fleksible veya rigid),cell washing150250
veya brushing ile birlikte veya değil
Bronkoskopi, Biopsi ile Birlikte225375
Bronkoskopi; Transbronfial Akciğer Biopsisi ile Birlikte, Floroskopik Kılavuzluk Var veya Yok300500
Bronkoskopi;Trakeal veya Bronşial Dilatasyon veya Kapalı Fraktür Redüksiyonu ile Birlikte300500
Bronkoskopi; Trakeal Dilatasyon ve Trakeal Stent Yerleştirilmesi ile Birlikte375625
Bronkoskopi; Yabancı Cisim Çıkarılması ile Birlikte300500
Bronkoskopi; Tümör Eksizyonu ile Birlikte340565
Bronkoskopi; Eksizyon Dışında Başka Bir Metotla Tümör Destrüksiyonu veya Stenozun Giderilmesi ile birlikte (Örn.Laser)6001000
Bronkoskopi; Trakeobronşial Ağacın Terapötik Aspirasyonu ile Birlikte, İlk İşlem(Örn.Akciğer absesi drenajı)150250
Bronkoskopi; Trakeobronşial Ağacın Terapötik Aspirasyon ile Birlikte, Sonraki İşlem75125
Bronkoskopi; Segmental Bronkografi için Kontrast Madde Enjeksiyonu ile Birlikte(Sadece fiberskop ile)115190
Trakeoplasti; Servikal11251875
Trakeoplasti; Trakeofaringeal Fistülizasyon, Her Stage15002500
Trakeoplasti; İntratorasik115002500
Karinal Rekonstrüksiyon15002500
Bronkoplasti, Greft Onarımı15002500
Bronkoplasti, Stenoz Eksizyonu ve Anastomoz15002500
Trakeal Stenoz Eksizyonu ve Anastomoz; Servikal15002500
Trakeal Stenoz Eksizyonu ve Anastomoz, Servikotorasik16502750
Trakeal Tümör veya Karsinoma Eksizyonu; Servikal15002500
Trakeal Tümör veya Karsinoma Eksizyonu; Torasik18003000
Eksternal Trakeal Yara veya İnjury Sütürü, Servikal11251875
Eksternal Trakeal Yara veya İnjury Sütürü; İntratorasik12002000
Cerrahi Trakeostomi veya Fistül Kapatılması;180300
Plastik Onarım Yok
Cerrahi Trakeostomi veya Fistül Kapatılması;300500
Plastik Onarım ile Birlikte
Trakeoözofageal Fistül Onarımı12002000
Trakeostomi Skar Revizyonu150250
AKCİĞERLER VE PLEURA
Torassentez, Aspirasyon için Pleural Kavite Ponksiyonu, İlk veya Tekrar75125
Torasentez ile Birlikte Tüp Yerleştirilmesi, Sualtı Drenajı Var veya Yok (Örn.Pnömotoraks için)(ayrı işlem)150250
Kimyasal Plörodez(Örn.Reküren veya150250
Persistan Pnömotoraks için)
Tüp Torakostomi, Sualtı Drenaj ile Birlikte veya Değil (Örn.abse, ampiyem, hemotoraks için) (ayrı işlem)150250
Torakostomi; Ampiyem için Kot Rezeksiyonu ile Birlikte450750
Torakostomi; Ampiyem için Açık Flep Drenajı ile Birlikte525875
Torakotomi; Sınırlı, Akciğer veya Pleura Biopsisi için450750
Torakotomi, Major, Eksplorasyon ve Biopsi ile Birlikte7501250
Torakotomi; Traumatik Kanama Kontrolu ve/veya Akciğer Yırtığı Onarımı9001500
Torakotomi Postoperatif Komplikasyonlar için8251375
Torakotomi, Açık intraplöral Pnömolizis ile birlikte9001500
Torakotomi Kist(ler) Çıkartılması ile Birlikte, Plöral İşlem Var veya Yok9001500
Torakotomi Bül Eksizyon-Plikasyonu ile Birlikte, Plöral İşlem Var veya Yok9001500
Torakotomi; İntraplöral Yabancı Cisim (Fibrin Birikintisi Çıkartılması ile birlikte)7501250
Torakotomi İntrapulmoner Yabancı Cisim Çıkartılması ile Birlikte7501250
Torakotomi, Kardiak Masaj ile Birlikte8251375
Pnömonostomi, Abse veya Kistin Açık Drenajı ile Birlikte7501250
Tekrarlayan Pnömotoraks için Plöral Skarifikasyon7501250
Plörektomi; Parietal (ayrı işlem)8251375
Plörektomi; Parsiyel7501250
Dekortikasyon ve Parietal Plörektomi13502250
Dekortikasyon, Pulmoner, Ayrı İşlem; Total12002000
Dekortikasyon, Pulmoner, Parsiyel7501250
Skalen Biopsi225375
Biopsi, Plöral, Perkütan İğne115190
Biopsi, Açık6001000
Biopsi, Akciğer Veya Mediasten, Perkütan İğne150250
Pnömonosentez, Aspirasyon için Akciğer Ponksiyonu75125
Pnömonektomi, Total18003000
Pnömonektomi, Ekstraplöral; Ampiyemektomi Olmaksızın18003000
Pnömonektomi; Ekstraplöral; Ampiyemektomi ile Birlikte20253375
Lobektomi; Total veya Segmental15002500
Lobektomi; Bronkoplasti ile Birlikte18003000
Lobektomi; Konkomitan Dekortikasyon ile Birlikte18003000
Segmentektomi15002500
Akciğer Wedge Rezeksiyonu, Tek veya Çok11251875
Akciğer Rezeksiyonu; Göğüs Duvarı Rezeksiyonu ile Birlikte19503250
Akciğer Rezeksiyonu; Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonu ile Birlikte, Protez Yok20253375
Akciğer Rezeksiyonu; Göğüs Duvarı Major Rekonstrüksiyonu ile Birlikte, Protez Var21003500
Ekstraplöral Ampiyem Enükleasyonu (Ampiyemektomi)12002000
Ekstraplöral Ampiyem Enükleasyonu Lobektomi ile Birlikte18003000
Kist Hidatik: Akciğer8251375
Torakoskopi, Ekploratris (Ayrı işlem)300500
Torakoskopi, Biopsi ile Birlikte375625
Ampiyem için Açık Flep Drenajını Takiben Göğüs Duvarının Kapatılması(Clagett Tipi İşlem)12002000
Major Bronşial Fistülün Açık Kapatılması18003000
Donör Pnömonektomi19503250
Akciğer Transplantasyonu, Global, Postop Bakım Dahil, Biopsiler, Anestezi Gerektirmeyen Diğer İşlemler Dahil750012500
TORAKS DUVARI
Kist Hidatik, Göğüs Duvarı6001000
Sternal Tel Çıkarılması150250
Sternal Debridman375625
Geç Sternal Dehiscence Tamiri450750
Sternal Radikal Rezeksiyon, Osteomyelit için12002000
Sternum Fraktürü Fiksasyonu, Kapalı150250
Sternuk Fraktürü Fiksasyonu, Açık6001000
Tümör Eksizyonu (Yumuşak Doku, Subkutan, Derin, Subfasyal, İntramuskuler)300500
Tümör Eksizyonu (İntratorasik, Ekstraplevral)9001500
İnsizyon ve Drenaj, Derin Abse, Hematom, Yumufak Doku, Boyun, Toraks75125
Skalen Antikus Divizyonu, Kot Rezeksiyonu Yok375625
Skalen Antikus Divizyonu, Servikal Kot Rezeksiyonu Var6001000
TOS, Servikal Kot + 1. Kot Rezeksiyonu7501250
Kot Rezeksiyonu(Parsiyel)300500
Kot Rezeksiyonu, Ekstraplöral, Tüm Seviyeler6001000
Göğüs Deformiteleri, Pectus Excavatum, Carinatum15002500
Kot Fraktürü Tedavisi, Kapalı, Herhangi bir Seviye75125
Kot Fraktürü Tedavisi, Açık, Herhangi Bir Seviye225375
Flail Chest, Eksternal Fiksasyon15002500
Göğüs Duvarından Olan Akciğer Hernisinin Onarımı7201200
Major Rekonstrüksiyon, Göğüs Duvarı(Post-Traumatik)18003000
Torakoplasti, Schede Tipi veya ekstraplöral,(Tüm Seviyeler)7501250
Torakoplasti, Bronkoplöral Fistül Kapatılması ile Birlikte12002000
Pnömonolizis, Ekstraperiosteal, Doldurma ve Paketleme İşlemlerini Kapsayan7501250
Pnömotoraks, Terapötik, İntraplöral Hava Enjeksiyonu75125
DİĞER MEDİASTEN ORGANLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Mediastinoskopi, Biopsi ile Veya Değil375625
Mediastinotomi ile Eksplorasyon, Drenaj veya Yabancı Cisim Çıkartılması ile Birlikte Mediastinotomi; Servikal Yaklaşım300500
Mediastinotomi ile Eksplorasyon, Drenaj veya Yabancı Cisim Çıkartılması ile Birlikte Transtorasik6751125
Mediastinotomi ile Eksplorasyon, Drenaj veya Yabancı Cisim Çıkartılması ile Birlikte Sternotomi10501750
Mediasten Hastalıkları Cerrahisi10501750
Mediasten Tümöre Çıkarılması, Benign10501750
Mediastinal Kist Eksizyonu10501750
Mediastinal Tümör Eksizyonu, Malign15002500
Timektomi, Parsiyel veya Total10501750
İntratorasik, Substernal Tiroidektomi, Sternal Split veya Transtorasik11251875
Özofagus Alt Uç Cerrahisi15002500
Torasik Özofageal Fistül15002500
Özofagus Rezeksiyon Cerrahisi18003000
Servikal Özofagus Cerrahisi9001500
Özofagoskopi, Tetkik90150
Özofagoskopi + Biopsi120200
Özofagoskopi, Yabancı Cisim150250
DİAFRAGMA CERRAHİSİ
Diafragmatik Herni Onarımı, (Özofageal, Hiatal); Transtorasik10201700
Diafragmatik Herni Onarımı, (Özofageal, Hiatal);Kombine, Torakoabdominal11401900
Diafragmatik Herni Onarımı, (Yenidoğan dışında),Traumatik, Akut11401900
Diafragmatik Herni Onarımı, (Yenidoğan Dışında),Traumatik, Kronik12002000
Onarım, Diafragma Laserasyonu11251875
Onarım, Paraözofageal Hiatus Hernisi, Transabdom, Fundoplasti, Vagotomi, ve/veya Piloroplasti ile Birlikte veya değil yenidoğan hariç1027.51712.5
Onarım, Yenidoğan Diafragmatik Hernisi, Göğüs Tüpü Yerleştirilmesi ve Ventral Herni Oluşturulması ile birlikte veya değil13202200
Evantrasyon Nedeniyle Diaframın İmbrikasyonu; Paralitik7201200
Evantrasyon Nedeniyle Diaframın İmbrikasyonu; Nonparalitik7201200