Genel Cerrahi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
GENEL İŞLEMLER:
Abse ve hematom drenajı75125
Yazeyel yabancı cisim çıkarılması75125
Radyoskopi yardımıyla yabancı cisim çıkarılması150250
Tırnak çekilmesi(bir tırnak)100180
Parsiyel Tırnak Çekilmesi ve Tırnak Yatağı Revizyonu150250
Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması Küçük (1 cm3 den küçük)75125
Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması Orta (1-5 cm3 arası)100250
Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması Büyük (5 cm3 den büyük)300500
Deri, deri altı doku biyopsileri(özel doku ve organlar hariç)75125
İğne biopsisi60100
Kas biopsisi150250
Yara pansumanı Küçük1525
Yara pansumanı Orta3050
Yara pansumanı Büyük4575
Yanık debridmanı ve pansumanı Küçük4575
Yanık debridmanı ve pansumanı Orta60100
Yanık debridmanı ve pansumanı Büyük90150
Derideki küçük yüzeysel yaraların dikişi75125
Derin küçük yaraların dikişi75125
IM injeksiyon(Muayenehanede)58
IM injeksiyon(Evde)915
IV injeksiyon(Muayenehanede)1015
IV injeksiyon(Evde)1525
Aşı uygulaması(Muayenehanede)58
Aşı uygulaması(Evde)915
Serum takılması1220
Kan veya ürünleri transfüzyonu1830
Vena seksiyonu150250
Yoğun bakım ünitelerinde hasta takibi(günlük)90150
Torasentez, parasentez75125
Mesane sondası uygulaması2540
Nazogastrik sonda uygulaması3050
Mide yıkama4575
Lavman4065
Tüm barsak(whole gut)irrigasyonu75125
Trakeotomi (acil işlem)375625
Perkütan trakeotomi120200
Periferik ven kateterizasyonu1525
Santral ven kateterizasyonu(Periferik venden)75125
Santral ven kateterizasyonu(Femoral venden)120200
Santral ven kateterizasyonu (Juguler veya subklavyen venden)150250
Venöz basınç ölçümü (periferik)2440
Direkt arteriel basınç ölçümü4575
Hemodiyaliz amacıyla AV fistül oluşturma veya kapatılması450750
Kritik cerrahi hastada pulmoner kateterizasyon(swan-ganz)225375
Tanı amaçlı periton lavajı150250
Periton diyalizi için kateter yerleştirme150250
Hemodializ için kateter yerleştirme150250
Pnömoperituan, retropnömoperituan150250
Total perenteral nütrisyon(TPN) takibi(günlük)2040
Sünnet (circumcision)250500
MEME HASTALIKLARI
Meme biyopsisi(cerrahi teknikle)225375
Memenin iğne biyopsisi60100
Meme absesi drenajı75125
Memede kist ponksiyonu60100
Memenin benign tümörlerin total çıkarılması300500
Jinekomasti:Tek taraflı300500
Jinekomasti:İki taraflı6001000
Malign lezyonlarda tümörektomi, lumpektomi veya kadranektomi450750
Kadranektomi + aksiller disseksiyonu8501400
Basit mastektomi6001000
Basit mastektomi + aksiller disseksiyon10001800
Radikal mastektomi12002000
Aksiller Disseksiyon450750
BAŞ, BOYUN, TİROİD VE PARATİROİD HASTALIKLARI
Saçlı derideki ve yüzdeki küçük yaraların dikişi75125
Yüzeysel boyun absesi drenajı75125
Derin boyun absesi drenajı150250
Lenf bezi biopsisi225375
Tiroglosseal duktus kisti eksizyonu6001000
Tiroid biyopsisi(cerrahi teknikle)300500
Tiroid iğne biyopsisi105175
Unilateral subtotal tiroidektomi525875
Bilateral subtotal tiroidektomi7001100
Unilateral total tiroidektomi8001200
Unilateral total + unilateral subtotal tiroidektomi9001400
Bilateral total tiroidektomi10001500
Total troidektomi + radikal boyun disseksiyonu15002500
Radikal boyun disseksiyonu(tek taraflı)10501750
Radikal boyun disseksiyonu(iki taraflı)16502750
Paratiroid kas implantasyonu(otogreft)225375
Paratroidektomi9001500
ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Yabancı cisim özofagoskopi ile alınması150250
Özofagus yaralanması9001500
Özofagomyotomi7501250
Faringo özofageal divertikül eksizyonu9001500
Epifrenik divertikül eksizyonu7501250
Torasik divertikül eksizyonu9001500
Hiatus fıtıkları onarımı10501750
Diafragmanın diğer yırtık ve fıtıkların onarımı11251875
Diafragmatik evantrasyon düzeltilmesi11251875
Peptik özofageal darlıkların cerrahi olarak düzeltilmesi11251875
Özofagus alt uç rezeksiyonu + özofagogastrostomi15002500
Özofagogastrektomi + interpozisyon operasyonları18003000
Total özofagus rezeksiyonu22503750
KARIN DUVARI, GÖBEK, PERİTON, RETROPERİTONEUM VE MEZENTER HASTALIKLARI
Rektus kılıfı hematomu için girişim150250
Karın duvarı bening tümörleri için girişim(deri hariç)300500
Karın duvarı malign tümörleri için girişim(deri hariç)450750
Laparatomi300500
Laparatomi + organ biopsisi525875
Evisserasyon, evantrasyon düzeltilmesi525875
Laparoskopi (Diagnostik)300500
Laparostomi525875
Laparostomi + fermuar-mesh yöntemi6751125
Peritoneal tuvalet + debridman450750
Radikal peritoneal debridman6001000
Omentum torsiyonu525875
Omentum kist ve tümörleri için girişim6001000
Appendices epiploica torsiyonu525875
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu6001000
Retroperitoneal tümörden biyopsi525875
Retroperitoneal kitle(kist, tümör vb.) total eksizyonu9751625
Ekstraperitoneal lomber sürrenalektomi(tek taraflı)10501750
Transperitoneal bilateral surrenalektomi15002500
Laparaskopik cerrahi ile organ çıkarılması veya terapötik yaklaşım11251875
Radikal ingüinal diseksiyon8251375
Retroperitoneal lenf bezi disseksiyonu18003000
MİDE VE DUODENUM HASTALIKLARI
Gastroskopi90150
Trunkal vagotomi + drenaj6001000
Selektif vagotomi+drenaj9001500
Yüksek selektif vagotomi9001500
Trunkal vagotomi + antrektomi11251875
Selektif vagotomi + antrektomi11251875
Subtotal gastrektomi11251875
Gastrotomi, gastrostomi525875
Midede wedge rezeksiyonu6001000
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon(conversion)13502250
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları13502250
Total gastrektomi15002500
Radikal total gastrektomi(spelenektomi dahil)18753125
Gastroenterostomi6001000
Mideden Benign Tümör Eksizyonu6001000
Mideden bezoar veya yabancı cisim çıkarılması525875
Peptik Ülser Delinmesinde Primer Sütür525875
Peptik ülser delinmesinde primer sütür + Trunkal Vagotomi+ Drenaj11251875
Mide divertikülü eksizyonu6001000
Morbid obesite operasyonları15002500
Duedonum ülser perforasyonunda primer sütür6001000
Duodenum yaralanmasında primer tamir7501250
Duodenoenterostomi9001500
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu9001500
Aberan pankreas eksizyonu9001500
Duodenum divertikülü eksizyonu9001500
İNCE BARSAK, KOLON, REKTUM VE ANÜS HASTALIKLARI
Kolonoskopi(total)225375
Kolonoskopi + biyopsi255425
Enterotomi, Enterestomi525875
Enteroenterostomi(ince barsak rezeksiyonu olmaksızın)525875
İleostomi kapatılması450750
İnce barsak perforasyonunda primer sütür6001000
İnce barsakta divertikül eksizyonu6001000
Parsiyel ince barsak rezeksiyonu6751125
Subtotal ince barsak rezeksiyonu13502250
İnce barsak transplantasyonu37506250
Kolostomi açılması6001000
Kolostomi kapatılması6001000
İleo(jejuno)kolostomiler6001000
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması6001000
Kolon perforasyonunda primer sütür6751125
Sağ hemikolektomi11251875
Sol hemikolektomi11251875
Total kolektomi + terminal ileostomi18753125
Total kolektomi + ileoanal anastomoz22503750
Total kolektomi + ileal poş-anal anastomoz22503750
Subtotal kolektomi + ileoproktostomi15002500
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları6001000
Appendektomi(Basit, Flegmonöz)6001000
Komplike Apandisitte Appendektomi(Gangrene, Perfore)8001200
Komplike Apandisitte Appendektomi + Periappendiküler apse drenajı7501250
Rektal polip eksizyonu(anal yolla)150250
Rektal prolapsusun abdominal yoldan düzeltilmesi7501250
Rektal prolapsusda perineal cerrahi yaklaşımlar6001000
Tiersch operasyonu, serklaj300500
Rektosimoid tümörlerde anterior rezeksiyon12002000
Rektum tümöründe abdominoperineal rezeksiyon15002500
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon15002500
Rektum tümöründe Low Anterior Rezeksiyon15002500
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler375625
Fissürektomi300500
Sfinkterotomi (Subcutan) 300600
Hemoroidektomi:Basit300600
Hemoroidektomi:Komplike400800
Hemoroidde elektrokoagülasyon150250
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi(her injeksiyon için)4060
Hemoroidde lastik band ligasyonu120200
Infrared ile hemoroid tedavisi120200
Anüsten yabancı cisim veya gaita taşı çıkarma75125
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma300500
Perine yırtıklarında ve inkontinensde sfinkteroplasti6001000
Inkontinens tedavisinde kas transpozisyonu7501250
Perianal abse drenajı200600
Perianal sinüs eksizyonu375625
Perianal fistül:Basit400700
Perianal fistül:Komplike(Her seans için)6001000
Rektovaginal fistül onarımı11251875
Sinüs plonidalis abse drenajı200600
Sinüs pilonidalis eksizyonu4001000
Greftli Pilorudal sinus eksizyonu6001200
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu225375
Rektoskopi4575
İleusda laparatomi450750
Nüks ileusda laparatomi6751125
Brid ileusda laparatomi + bridektomi525875
Invaginasyon redüksiyonu525875
Invaginasyon rezeksiyonu6751125
Gastrointestinal fistül ameliyatları:Basit9001500
Gastrointestinal fistül ameliyatları:Komplike13502250
Özel Kolon Temizliği(Lavman Hariç)225375
KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI
Karaciğer iğne biyopsisi105175
Karaciğer biyopsisi(laparatomi ile)525875
Ultrason eşliğinde perkütan karaciğer iğne biyopsisi180300
Ultrason eşliğinde perkütan karaciğer absesi drenajı375625
Karaciğer absesi drenajı(laparatomi ile)6001000
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür525875
Hepatik arter ligasyonu450750
Karaciğer kist hidatiğinde sadece dışa drenaj6001000
Karaciğer kist hidatiğinde parsiyel kistektomi + drenaj6751125
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle birlikte poş küçültücü işlemler(Intraflexion,kapitonaj,omentoplasti)7501250
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj7501250
Karaciğer kist hidatiğinde total kistektomi9001500
Segmentektomi9001500
Lobektomi22503750
Karaciğer transplantasyonu(tüm işlemler)37506250
Kolesistektomi8001000
Kolesistostomi600800
Lop Kolesistektomi 12001800
Kolesistogastrostomi6001000
Kolesistoenterostomi6001000
Koledokotomi + T-drenaj6751125
Koledokotomi-koledokoduodenostomi8251375
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti9751625
Koledok darlıkları için girişimler11251875
Koledok kisti için girişimler9001500
İntraoperatif kolanjiyografi75125
İntraoperatif ultrasonografi105175
İntraoperatif koledokoskopi225375
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması105175
Hepatikojejunostomi11251875
Safra fistülleri için girişimler11251875
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler11251875
Özofagus varisi kanamasında özofageal tüp ve balon uyulaması180300
Transözofageal varis ligasyonu6751125
Özofagus varisinde koronar ven ligasyonu ve splenektomi9001500
Özofagus varisinde özofageal transection11251875
Özofagus varisinde özofagogastrik devaskülarizasyon(Siguira)13502250
Porto-kaval şant uygulaması18003000
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması9001500
PANKREAS VE DALAK HASTALIKLARI
Pankreas yaralanmalarında drenaj9001500
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi11251875
Pankreas yaralanmalarında subtotal pankreatektomi11251875
Pankreas yaralanmalarında total pankreatektomi15002500
Akut pankreatitte debridman lavaj ve drenaj7501250
Pankreas kistlerinde total eksizyon9751625
Pankreas kistlerinde internal drenaj9001500
Pankreas kistlerinde dışa drenaj6751125
Pankreas tümörlerinde parsiyel pankreatektomi11251875
Pankreas tümörlerinde total pankreatektomi15002500
Whipple operasyonu(tüm işlemler)30005000
Pankreas adenomlarında total eksizyon, enükleasyon11251875
Adacık hücre transplantasyonu15002500
Total pankreas transplantasyonu(tüm işlemler)37506250
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi11251875
Dalak yaralanmasında primer sütür7501250
Parsiyel splenektomi9001500
Splenektomi(Total)6751125
FITIKLAR
Inguinal fıtık onarımı6001000
Ingüinal fıtık onarımı(bilateral)8001400
Femoral fıtık onarımı6001000
Boğulmuş fıtık onarımı6001000
Umblikal fıtık onarımı500800
Epigastrik fıtık onarımı500800
Rektus diyastazı450750
Abdominal postoperatif fıtık operasyonları6001000
Lumber fıtıklar(Petit-Grynfelt) onarımı450750
Spiegel fıtığı onarımı450750
Internal fıtıklarda girişim450750
Parastomal herniasyonda girişim8001200
Tüm fıtıklarda greft uygulaması ile onarım8001200
Laparaskopik Fıtık Onarımı 12001800
LENFATİK SİSTEM HASTALIKLARI
Boyun, aksilla ve inguinal bölgeden cerrahi lenf bezi biyopsisi225375
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant9001500
Lenfödemde radikal eksizyon + greftleme(charles operasyonu)13502250
Lenfödemde Thompson operasyonu9001500
Lenfödemde omentum transpozisyonu11251875