Damar Cerrahisi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
ARTERYEL EMBOLEKTOMİ VEYA TROMBEKTOMİ
Embolektomi veya trombektomi, kateter var veya yok; karotid, subklavian veya innominate arter, boyun insizyonu ile6001000
Embolektomi veya trombektomi, kateter var veya yok; İnnominate, subklavian arter, torasik insizyonu ile12002000
Embolektomi veya Trombektomi, Kateter var veya yok; aksillar, brakial, innominate, subklavian arter, kol insizyonu ile6801000
Embolektomi veya Trombektomi, Kateter ver veya yok; Radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile6801000
Embolektomi veya Trombektomi, Kateter var veya yok; Renal, Celiac, Mezenter, Aortoiliak Arter, Abdominal İnsizyon ile11002000
Embolektomi veya Trombektomi, Kateter var veya yok; Femoropopliteal, Aortoiliak Arter, Bacak İnsizyonu ile6801500
Embolektomi veya Trombektomi, Kateter var veya yok; Popliteal-Tibioperoneal Arter, Bacak İnsizyonu ile6801500
VENÖZ TROMBEKTOMİ
Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile10001500
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile10001500
Trombektomi, vena cava, iliak, fem. poplit, ven, abdomen ve bacak insizyonu ile10001500
Trombektomi, subklavian ven, boyun insizyonu ile7501200
Trombektomi, aksillar ve subklavian ven, kol insizyonu ile6001000
VENÖZ REKONSTRÜKSİYON
Valvuloplasti, femoral ven7201200
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven9001500
Venöz sisteme cross-over ven grefti15002500
Safenopopliteal ven anastomozu10201700
V.Cava superior sendromunda bypass15002500
DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU(PARSİYEL VEYA TOTAL) VE ANEVRİZMA, FALSE ANEVRİZMA, UPTÜRE ANEVRİZMA VEYA OKLUSİF HASTALIK İÇİN GREFT YERLEŞTİRİLMESİ
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı, veya eksizyonu(parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, patch greft ile veya değil; karotid veya subklavian arterde anevrizma veya oklusif hastalık, boyun insizyonu ile12002000
Ruptüre anevr., karotid, subklavian art, boyun insizyonu ile15002500
Anevrizma, false anevr.veya oklusif hastalık, vertebral arter7501300
Anevr./oklusif hast., aksillat-brakial arter, kol insizyonu ile10801800
Ruptüre anevrizma, aksillar-brakial arter, kol insizyonu ile13802300
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, innominate, subklavian arter, torasik insizyon ile10801800
Ruptüre anevr., innom., subklavian art., torasik insizyon ile13802300
Anevrizma, false anevr.,/oklusif hast., radial/ulnar art.10801800
Anevrizma, false anevr./oklusif hastalık, abdominal aorta15002500
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta21003500
Anevr., false anevr./oklusif hastalık, visseral damarları da (mezenterik, celiac, renal)içeren abdominal aorta lezyonu16802800
Ruptüre anevr., visseral damarları da(mezenterik, celiac, renal)içeren abdominal aorta lezyonu22803800
Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları(common, hipogast, ekst.)içeren abdominal aorta lezyonu18003000
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da (comm., hipogastrik, eksternal)içeren abdominal aorta lezyonu21003500
Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter12002000
Rüptüre anevrizma, splenik arter18003000
Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal veya mezenter arter15002500
Ruptüre anevrizma, hepatik,celiac, renal veya mezenter art.18003000
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter(common, hipogastrik, eksternal)12002000
Ruptüre anevrizma, iliak arter(common, hipogastrik, ekstern)16802800
Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık(common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral)10801800
Ruptüre anevrizma(comm., profunda, superf. fem. art)13202200
Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter12002000
Ruptüre anevrizma, popliteal arter15002500
Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler10801800
Ruptüre anevrizma, diğer arterler10801800
ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ONARIMI
Onarım, konjenital arteriovenöz fistül; baş ve boyun12002000
Onarım, konjenital arteriovenöz fistül; toraks ve abdomen15602600
Onarım, konjenital arteriovenöz fistül; ekstremiteler12002000
Onarım, edinsel veya traumatik arteriovenöz fistül; baş ve boyun13202200
Onarım, edinsel veya traumatik arteriovenöz fistül; toraks ve abdomen19203200
Onarım, edinsel veya traumatik arteriovenöz fistül; ekstremite13202200
FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI, PATCH GREFT İLE VEYA DEĞİL
Damar onarımı; direkt; boyun12602100
Damar onarımı, direkt; üst ekstremite12602100
Damar onarımı, direkt; el, parmak12602100
Damar onarımı, direkt; intratorasik, bypass ile19803300
Damar onarımı, direkt; intraorasik, bypass ile değil14402400
Damar onarımı, direkt; intraabdominal16202700
Damar onarımı, direkt; alt ekstremite9601600
Ven grefti ile damar onarımı; boyun15602600
Ven grefti ile damar onarımı; üst ekstremite15602600
Ven grefti ile damar onarımı; intratorasik, bypass ile22203700
Ven grefti ile damar onarımı; intratorasik, bypass ile değil15002500
Ven grefti ile damar onarımı; intraabdominal19503250
Ven grefti ile damar onarımı; alt ekstremite13502250
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; boyun9601600
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; üst ekstremite9601600
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; intratorasik, bypass ile19203200
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; intratorasik, bypass ile değil13202200
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; intraabdominal12002000
Ven dışında başka bir grefde damar onarımı; alt ekstremite11401900
TROMBOENDARTEREKTOMİ
Tromboendarterektomi, patch greft ile veya değil; karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile12002000
Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile15002500
Tromboendarterektomi, aksillar-brakial10801800
Tromboendarterektomi, abdominal aorta14402400
Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal13202200
Tromboendarterektomi, iliak13202200
Tromboendarterektomi, iliofemoral13802300
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak14402400
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral15602600
Tromboendarterektomi, common femoral10801800
Tromboendarterektomi, derin(profunda) femoral11401900
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal, ve/veya tibioperoneal12002000
Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize10801800
TRANSLUMİNAL ANJİOPLASTİ7501250
TRANSLUMİNAL ANJİOPLASTİ, AÇIK
Transluminal balon anjioplasti, açık; renal veya diğer visseral arter8401400
Transluminal balon anjioplasti, aortik6001000
Transluminal balon anjioplasti, iliak7201200
Transluminal balon anjioplasti, femoral-popliteal7201200
Transluminal balon anjioplasti, brakiosefalik7201200
Transluminal balon anjioplasti, tibioperoneal trunk ve dalları7201200
Transluminal balon anjioplasti, venöz7201200
BYPASS GREFT-VEN
Bypass greft, ven ile; karotid9001500
Bypass greft, ven ile; karotid-subclavian12002000
Bypass greft, ven ile; subclavian-karotid12002000
Bypass greft, ven ile; karotid-vertebral12002000
Bypass greft, ven ile; karotid-karodit12002000
Bypass greft, ven ile; subclavian-subclavian13202200
Bypass greft, ven ile; subclavian-vertebral13202200
Bypass greft, ven ile; subclavian-aksillar13202200
Bypass greft, ven ile; aksillar-aksillar13202200
Bypass greft, ven ile; aksillar-femoral15002500
Bypass greft, ven ile; aortosubclavian veya karotid19203200
Bypass greft, ven ile; aortoceliac veya aortomezenterik15602600
Bypass greft, ven ile; aksillar-femoral-femoral15602600
Bypass greft, ven ile; splenorenal15602600
Bypass greft, ven ile; aortoiliak14402400
Bypass greft, ven ile; aortofemoral veya bifemoral15602600
Bypass greft, ven ile; aortoiliofemoral, unilateral15602600
Bypass greft, ven ile; aortoiliofemoral, bilateral16802800
Bypass greft, ven ile; aortofemoral-popliteal17402900
Bypass greft, ven ile; femoral-popliteal15602600
Bypass greft, ven ile; femoral-femoral13202200
Bypass greft, ven ile; aortorenal15602600
Bypass greft, ven ile; ilioiliak14402400
Bypass greft, ven ile; iliofemoral15602600
Bypass greft, ven ile; femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar15602600
Bypass greft, ven ile; popliteal-tibial, peroneal art. veya diğer distal damarlar15002500
İNSİTU VEN BYPASS
İnsitu ven bypass; aortofem-popliteal(sadece femoropopliteal kısmı insitu)14402400
İnsitu ven bypass; femoral-popliteal13802300
İnsitu ven bypass; femoral-anterior tibial, post. tibial, veya peroneal arter14402400
İnsitu ven bypass; popliteal-tibial, peroneal14402400
BYPASS GREFT, VEN DIŞINDAKİLERLE
Bypass greft, ven dışındakilerle; karotid14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; karotid-subclavian14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; subclavian-subclavian14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; subclavian-aksillar14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; aksillar-femoral14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; aortosubclavian veya karotid16802800
Bypass greft, ven dışındakilerle; aortoceliac,16802800
aortomezenterik, aortorenal00
Bypass greft, ven dışındakilerle; splenorenal16802800
Bypass greft, ven dışındakilerle; vertebral-karotid transpozisyonu14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; vertebral-subclavian transpozisyonu14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; aortoiliak19203200
Bypass greft, ven dışındakilerle; karotid-vertebral19203200
Bypass greft, ven dışındakilerle; subclavian-vertebral19203200
Bypass greft, ven dışındakilerle; aortofemoral veya bifemoral19203200
Bypass greft, ven dışındakilerle; aksillar-aksillar13202200
Bypass greft, ven dışındakilerle; aortofemoral-popliteal18003000
Bypass greft, ven dışındakilerle; aksillar-femoral-femoral16802800
Bypass greft, ven dışındakilerle; femoral-popliteal15002500
Bypass greft, ven dışındakilerle; femoral-femoral12002000
Bypass greft, ven dışındakilerle; ilioiliak14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; iliofemoral14402400
Bypass greft, ven dışındakilerle; femoral-anterior tibial, post. tibial, veya peroneal arter15602600
Bypass greft, ven dışındakilerle; popliteal-tibial veya14402400
peroneal arter00
Bypass greft, kompozit(Greft + Ven)15002500
EKSPLORASYON
Eksplorasyon(cerrahi onarım yapılmayan), arter diss. ile birlikte/değil390650
Eksplorasyon(cerrahi onarım yapılmayan) karotid arter270450
Eksplorasyon(cerrahi onarım yapılmayan) femoral arter270450
Eksplorasyon(cerrahi onarım yapılmayan) popliteal arter270450
Eksplorasyon(cerrahi onarım yapılmayan) diğer damarlar330550
POSTOPERATİF KANAMA, TROMBOZ VEYA ENFEKSİYON İÇİN EKSPLORASYON
Postoperatif kanama, tromboz veya enfeksiyon için eksplorasyon; boyun6001000
Postoperatif kanama, tromboz veya enfeksiyon için eksplorasyon; göğüs12002000
Postoperatif kanama, tromboz veya enfeksiyon için eksplorasyon; abdomen9001500
Postoperatif kanama, tromboz veya enfeksiyon için eksplorasyon; ekstremite540900
Greft-enterik fistül onarımı21003500
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım7801300
Enfekte greftin eksizyonu; abdominal9001500
Enfekte greftin eksizyonu; ekstremite480800
Enfekte greftin eksizyonu:revaskülarizasyon ile birlikte15002500
Enfekte greftin eksizyonu; revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial, veya peroncal arter15602600
Enfekte greftin eksizyonu; revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter14402400
By-pass greft kompozit14402400
INTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT(AYRI İŞLEM)
Hemodializ için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla; ven to ven180300
Hemodializ için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla; arteriovenöz, eksternal (Scribner tipi)540900
Hemodializ için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla; arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması360600
Hemodializ için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla; arteriovenöz, internal (Cimino tipi)8401400
Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge7801300
Kardiopulmoner yetmezliktee uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi(ECMO)6601100
Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı15752625
Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft8401400
Arteriovenöz fistül oluşturulması; nonotojen greft7801300
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft8401400
Thomas shunt'ı yerleştirilmesi7801300
Mandril yerleştirilmesi390650
Mandril anastomozu7201200
Declotting kanülü; balon katetersiz60100
Declotting kanülü; balon kateterli120200
Anastomoz; portocaval18003000
Anastomoz; renoportal18003000
Anastomoz; caval-mezenterik18003000
Anastomoz; splenorenal, proksimal18003000
Anastomoz; splenorenal, distal(herhangi bir teknikle özofagogastrik varislerin selektif dekompresyonu)24004000
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı12602100
TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ
Transkateter biopsi480800
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon7201200
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon, herhangi bir tip(Örn.spazmolitik, vazokonstrüktif)525875
LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
İnternal jugular ve ligasyonu6001000
Ligasyon; eksternal karotid arter450750
Ligasyon; internal veya common karotid arter480800
Ligasyon; internal veya common karotid art., kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi6001000
Ligasyon veya biopsi, temporal arter90150
Ligasyon, major arter(örn. posttraumatik, kanam); boyun480800
Ligasyon, major arter(örn.posttraumatik, kanama); göğüs6001000
Ligasyon, major arter(örn.posttraumatik, kanama); abdomen9001500
Ligasyon, major arter(örn.posttraumatik, kanama), ekstremite6001000
Kanayan küçük arter, ven bağlanması75125
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütur, ligasyon,plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca 9001500
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravask. cihaz ile femoral venin420700
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin6001000
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu, veya distal intterruptionlar240400
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi450750
Vena safena magna ve parvanın ligasyon(ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi6001000
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte10501750
Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, radikal(Linton tipi) deri grefti ile birlikte veya değil12002000
Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu(ayrı işlem)120200
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon,75125
divizyon ve/veya00
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu(seansı)60100
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu(herbir enjeksiyon)1220
Varislerde lokal pake eksizyonu(her biri)150250
Penil revaskülarizasyon, arter, ven gerifti ile veya değil6001000
DİĞER İŞLEMLER
Karotid body tümör çıkarılması11251875
Torakal sempatektomi (tek taraflı)7501250
Lomber sempatektomi (tek taraflı)450750
Lomber sempatektomi (çift taraflı)9001500
Servikal sempatektomi(tek taraflı)6001000
Servikal sempatektomi(çift taraflı)12002000
Fasiatomi300500
Periferik arter skletizasyonu, (hemanjiom, A-V malformasyonlar vb)9001500
Enfekte periferik vaskülit(tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin)tıbbi tedavisi450750