Çocuk Cerrahisi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
BAŞ-BOYUN HASTALIKLARI
Dil altı frenulum kısalığına girişim(Basit frenülektomi)75125
Dil altı frenilum plastiği150250
Ranula sublinguale'de plastik girişim450750
Sefal hematomların aspirasyonu60100
Bronkial kleft kisti ve sinüsü eksizyonu6001000
Tiroglossal duktus kisti eksizyonu8001000
Skalen biopsi225375
Boyunda kistik lenfangioma girişim:Basit415690
Boyunda kistik lenfangioma girişim:Komplike6751125
KARIN DUVARI-GÖBEK-RETROPERİTONEUM
İnsizyonel herni(postoperatif fıtık) onarımı8001000
İnguinal fıtık onarımı8001000
Bilateral ingüinal fıtık onarımı8001000
Boğulmuş fıtık onarımı10001500
Laparatomi8001000
Abdominal kesi evisserasyonu8001000
Omfalomezenterik kanal kisti8001000
Omfalosel:Küçük10001500
Omfalosel:Büyük15001700
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu18003000
Periton diyalizi için kateter150250
Britt ileusda laparatomi + bridektomi10001500
Göbek granülomu eksizyonu75125
Göbek granülomu basit koterizasyonu3050
ÖZOFAGUS-MİDE DUODENUM
Özofagoskopi90150
Özofagoskopi + Yabancı cisim çıkarılması150250
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim11251875
Özofagus atrerizisi onarımı15002500
Özofagus fistüllerinde onarım15002500
Servikal özofagus divertikülü9001500
Diafragmetik fıtık onarımı10501750
Mide rezeksiyonu(subtotal)11251875
Mide rezeksiyonu(total)15002500
Vagotomi piloroplasti6001000
Duodenum ülser perforasyonunda primer sütür6001000
Duedonum yaralanmalarında primer tamir7501250
Hipertrofik pilor stenozu10001200
Duodenum obstrüksiyonları7501250
Duodenal divertikül eksizyonu9001500
Duodenal atrezi9001500
Gastroentestinal derivasyonlar7501250
Gastroentestinal fistüller:Basit9001500
Gastroentestinal fistüller:Komplike13502250
Malrotasyonlar9001500
KARACİĞER-PANKREAS-DALAK-SAFRA YOLLARI
Travmatik karaciğer yaralanması525875
Karaciğer segmentektomi9001500
Karaciğer lobektomisi22503750
Karaciğer total kistektomisi9001500
Hepatikojejunostomi11251875
Parsiyel pankreatektomi11251875
Pankreas kist ve fitülleri9751625
Radikal pankreatikoduodenektomi30005000
Total pankreatektomi15002500
Portosistemik şantlar18003000
Splenektomi ve Splenoraphi6751125
Doğmalık koledok kisti9001500
Kolesistektomi6001000
Kolesistostomi450750
Dış safra yolları ve koledok ameliyatları9001500
İNCE BARSAK-KALIN BARSAK
İnce barsak rezeksiyonları(parsiyel)6751125
Mekonyum ileus6751125
İntestinal atreziler9001500
Biliyer intestinal derivasyonlar11251875
Barsak duplikasyonu6751125
Invajinasyon rezeksiyon6751125
Invajinasyon redüksiyon525875
Invajinasyon lavmanla redüksiyon150250
Retoskopi4575
Rektoskopi-biopsi75125
Sigmoidoskopi60100
Sigmoidoskopi + biopsi90150
Hemoroidektomi:Basit300500
Hemoroidektomi:Komplike375625
Anal dilatasyon75125
Anal fistül:Basit500700
Ana fistül:Komplike(her seans için)525875
Anal striktür450750
Imperfore Anüs:Perineoplasti375625
Imperfore Anüs:Kolostomi6001000
Inperfore Anüs:Pullthrough11251875
Apendektomi(Basit-Flegmonöz)8001200
Perfore (veya gangrene) apendektomi10001200
Komplike apendektomi + periapendiküler apse drenajı10001200
Parsiyel kolektomi11251875
Total kolektomi + terminal ileostomi18753125
Konjenital megakolonda:Kolostomi açılması6001000
Konjenital megakolonda:Pullthrough11251875
Konjenital megakolonda:Kolostomi kapatılması6001000
Rektal prolapsusta serklaj300500
Transabdominal rektal prolapsus onarımı7501250
Rektal polip eksizyonu500700
Volvulus redüksiyonu525875
ÜROLOJİK AMELİYATLAR
Fimosis açma(cerrahi yolla)75125
Perkütan böbrek biopsisi450750
Açık böbrek biopsisi6001000
Nefrektomi total8251375
Nefrektomi parsiyel9001500
Nefrolitotomi8251375
Nefrostomi, pyelostomi(perkütan)450750
Nefrostomi, pyelostomi(açık cerrahi)6001000
Pyeloplasti10501750
Pyelolitotomi7501250
Üreterostomi6001000
Üretero-neosistostomi tek taraflı9001500
Üretero-neosistostomi iki taraflı12002000
İleal loop15002500
Üretero-kutanostomi10501750
Üretero-sigmoidostomi10501750
Sistektomi parsiyel9001500
Sistektomi simple12002000
Sistektomi total15002500
Mesane divertikülektomisi7501250
Ekstrofia vezikaliste üretroplastiyle birlikte girişim18003000
Barsaktan mesane subtitüsyonları18003000
Vezikorektal fistül onarımı11251875
Sistoüretroskopi150250
Sünnet225500
Üretra dilatasyonu150250
Funiküler kist375625
Üretral korde rezeksiyonu6001000
Hipospodias onarımı7501250
Epispadias onarımı7501250
Hidroselektomi375625
Hematoselektomi375625
Orkidopeksi10001200
Bilateral orkidopeksi10001200
Orkidopeksi + ingüinal fıtık10001200
Bilateral orkidopeksi + unilateral ingüinal fıtık10001200
Bilateral ingüinal fıtık + unilateral orkidopeksi10001200
Bilateral orkidopeksi + bilateral ingüinal fıtık10001800
Sakrokoksigeal teratom9001500
Radikal ilioinguinal diseksiyon8251375