YASALAR & TÜZÜKLER

KTTB YASASI

Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisinin Nisan, 1976 tarihli birleşiminde kabul olunan “1976 Kıbrıs Türk Türk Tabipler Birliği Yasası “, Anayasanın 74’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Davleti Başkanı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.

SAYI 13/1976

 

KIBRIS TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI YASASI

(55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004,70/2006 ve 41/2016 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa Isim 1 Bu Yasa “1976 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası” olarak isimlendirilir .
Tefsir 2. Bu yasada metin başka türlü gerektirmedikçe-

“Bakanlık”, sağlık işleriyle görevli bakanlığı anlatır.

13/2004 “Birlik”, bu Yasanın 3’üncü maddesi ile kurulan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını bir çatı altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini anlatır.
41/2016 “Devamlı Olarak İkamet Etmek”, bu Yasa amaçları bakımından yılın en az 9 (dokuz) ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunup tabiplik veya diş tabipliği mesleğini icra etmeyi anlatır.”
56/1989

45/1990

17/1991

61/1992

43/1993

32/1997

36/1998

10/1999

37/2000

40/2000

35/2001

52/2002

35/2003

66/2003

57/1989

41/1993

33/1996

14/1997

13/1999

38/2000

41/2000

36/2003

32/1998

38/2002

41/2016

“Diş Tabibi”, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, diş tabipliği eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır.

“Kamu Hastahaneleri”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına bağlı sağlık kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarını anlatır.

“Kayıtlı”, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yasal çerçevede kaydını yaptırmış olanlar ile bu Yasa kuralları çerçevesinde Birliğe kaydını yaptıranları anlatır.

“Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası”, bu Yasanın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca kurulan Odayı anlatır.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Odası”, bu Yasanın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca kurulan Odayı anlatır.

“Konsültan Hekim”, müdavi hekime tanı ve tedavi süresini belirlemede yardımcı olan ve görüşlerini belirten hekim veya diş hekimini anlatır.

“Müdavi Hekim”, hastaya bakan ve hastanın tedavisini ve takibini üstlenen hekim veya diş hekimini anlatır.

“Oda”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleki faaliyette bulunan tabiplerin ve diş tabiplerinin üyeliğinden oluşan iki ayrı alt meslek kuruluşu niteliğindeki Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Tabipleri Odasını anlatır.

“Özel Sağlık Kuruluşları”, yürürlükteki yasalara uygun olarak gerçek veya tüzel kişilerce açılan ve işletilen özel hastahane, özel klinik, özel dispanser ve özel muayenehaneleri anlatır.

“Sağlık Kuruluşu”, kamu hastahaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının tümünü anlatır.

“Sorumlu Müdür”, Özel Hastahane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasasında ona verilen anlamı taşır.

“Şube”, bu Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca kurulan Oda Şubelerini anlatır.

“Tabip”, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca denkliği onaylanmış tıp eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır. Hekim olarak da anılır.

“Uzman Hekim”, tabibler için tıp eğitimi veren bir eğitim kuruluşundan; diş tabibleri için diş tabibi eğitimi veren bir eğitim kuruluşundan diploma sahibi olduktan sonra herhangi bir tıp ve diş hekimliği dalında uzmanlık veya ihtisas eğitimini tamamlayarak uzmanlık veya ihtisas diploması almış hekimi anlatır.”

“Üye Kütüğü”, bu Yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca düzenlenen kütüğü anlatır.

Kıbrıs Türk Tabipleri

Birliğinin kurulması ve üyelik koşulları

13/2004

3. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatlarını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından yararlanarak   resmî veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı asker veya sivil tabiplerin oluşturduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Odası kurulur.
13/2004 (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatlarını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından yararlanarak resmi veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı asker veya sivil diş tabiplerinin oluşturduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası kurulur.
13/2004 (3) Bu madde tahtında oluşturulan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasının bağlı olduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği kurulur.
13/2004 (4)