Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 2020 tarihli toplantısında COVID-19 hastalığını KKTC için de TEHLİKELİ BULAŞICI HASTALIK olarak ilan etmesi ve 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması için KKTC Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kılması sonrası yeni bir süreç başlamıştır.

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Keza söz konusu yasa bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili kuralları, komiteleri ve ulusal odak noktasını, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bildirilerin usul ve esaslar ile verilerin kayıt altına alınmasını, salgın hastalıkların araştırılması ve  kontrolü ile erken uyarı ve yanıt sisteminin usul ve esaslarını kapsamaktadır. 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını, işbu yasanın Sağlık Bakanlığı’na verdiği yetki ile eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve yasanın emrettiği hükümler doğrultusunda karar, eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2018 yılında Meclis’imizden oy birliği ile geçen Bulaşıcı Hastalıklar yasasının tüzükleri henüz yapılmamıştır. Söz konusu yasaya göre sürecin yönetiminde Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Komitesi yetkili kılınmış olmakla birlikte Üst Komite’nin çalıştırılabilmesi için yine yasada belirlenmiş alt komiteler olan Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin  de ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

Bu zorlu sürecin yasal ve bilimsel zeminde, hekim sorumluluğuna uygun şekilde yürütülmesi için acilen yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerimizi Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ali Pilli’ye 8 Temmuz 2020 tarihinde iletmiş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen büyük görev ve sorumluluğunun farkındayız.  Her zaman olduğu gibi ülkenin hekimleri olarak bizler de kendi sorumluluğumuzun bilinciyle işbirliğine ve katkı yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)