• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
ende

Tıbbi Atık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

 

Tibbi Atik Aciklama KTTB

 

12 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Tıbbi Atık Çalıştayının sonuçlarını  kamu oyuna basın açıklaması yaparak paylaşacağımıza duyurmuştuk.

Çalıştay, Kuzey Kıbrıs’ta tıbbi atık yönetiminde ve uygulanmasında karşılan sorunları bilimsel bir yaklaşımla ve uluslararası uygulamalar ışığında analiz etmek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, tıbbi atık yönetiminde sorumluluk sahibi olan kurum ve kuruluşların geniş katılımıyla gerçekleşmiştir.

Çalıştayın ilk oturumunda mevcut durum değerlendirmesi ve temel sorunlar irdelenmiştir. İkinci oturumda ise atık yönetiminin daha etkin çalışabilmesi için gerekli olan eylem planı ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.


Tıbbı atık yönetmeliğinin uygulanmasında yönetmeliğe göre işbirliği içinde çalışması beklenen yetkili kurumlar arasında eşgüdüm eksikliği, eğitim ve farkındalık eksikliği, personel yetersizliği ve denetim noksanlığı gibi unsurların yönetmeliğin pratikte uygulanması noktasında önemli sorunlara neden olduğu belirlenmiştir.

Tıbbi atığı esas olarak üreten kişi, kurum ve kuruluşlar kamu veya özel hastaneler ya da özelde çalışan klinik ve özel muayenehaneler dolayısıyla Sağlık Bakanlığı atık yönetiminden 1. derecede sorumludur. Sağlık Bakanlığı, bu konuyla ilgili verilmesi gereken eğitimlerden sorumlu olduğu gibi, yönetmeliğin uygulanmasından denetimine kadar bütün süreçleri içerecek biçimde atık yönetim planı yapmaktan da sorumludur. Sağlık kuruluşları ve tüm sağlık personeli tıbbi atığın kaynağında azaltılmasında ve ayrıştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak uzman personel eksikliği, Bakanlığın bu yönde düzenlediği sistemik bir eğitim programının olmaması ve diğer dış paydaşlarla herhangi bir işbirliğine gidilmemiş olması Bakanlığın bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmediğinin göstergeleridirler.

Sağlık Bakanlığı hazırlamakla yükümlü olduğu yıllık atık yönetim planını Çevre Dairesine göndermek durumundadır. Hazırladığı yönetim planının uygulamasında görevlendirdiği kişi kurum kuruluş ve/veya şirkettin atığın ayrıştırılmasından imha alanına gidene dek yapılması gereken tüm çalışmanın da denetimini yapmak ve bu konudaki personel eğitimlerini takip etmek zorundadır.

Çevre Koruma Dairesi’nin bağlı olduğu Turizm ve Çevre Bakanlığı ise hem çevre yasasının hem de tıbbi atıkların kontrolü ve imhası tüzüğünün uygulanmasını izlemekten ve Sağlık bakanlığının tıbbi atıklarla ilgili yönetmeliğin kendisine ait görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini denetlemekten sorumludur. Ancak bakanlık ve/veya çevre koruma dairesi bu konuda şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapmamıştır.

Tıbbi atıklar bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Ancak atığın bilimsel verilere dayanarak ve atık yönetim planına  göre ayrıştırılması, toplanması ve evsel atık niteliğine dönüştürülmesi işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmaması sonucunda iş sağlığı ve güvenliği sorunu olmasının yanı sıra bir toplum ve çevre sorunu da yaratır.

Ülkemizde ne yazık ki özelde çalışan klinik ve muayenehanelerde herhangi bir ayrıştırma yapılmamakta ve tıbbi atıklar evsel atıklarla beraber ayni konteynerlerde birikmekte ve oradan da belediyeler aracılığı ile genel katı atık toplama alanına götürülerek gömülmektedir. O yüzden biz KKTC olarak henüz tıbbi atıkların sadece bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu söylemekten oldukça uzağız.

O bakımdan, hali hazırda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde AB komisyonunun katkılarıyla 2012 yılında inşa edilen ve ada genelinde tıbbi atık üreten tüm kuruluşlara hizmet vermesi planlanan tıbbi atık sterilizasyon ünitesi çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra yaşanan teknik sorundan dolayı devre dışı kalmıştır. O zamandan bu yana Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve AB Koordinasyon Merkezi bu ünitenin tekrar devreye girmesi için çalışmakta olmalarına rağmen bugün itibariyle bir sonuca ulaşamamışlardır. Dolayısıyla enfeksiyöz atıklar Kuzey Kıbrıs genelinde etkisizleştirilip evsel atık niteliğine dönüştürülemeden atık depolama alanına götürülerek gömme yöntemiyle imha edilmektedir.

Ayrıca sterilizasyon ünitesinde yaşanan sorun, ayrıştırma, depolama ve taşıma için gerekli olan araç gereç ve ekipman konusunda da yaşanmaktadır.

Yaşanılan sorunların giderilmesi yönünde başta Sağlık Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ve belediyelere önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Ülkemizdeki mevcut durum çok iyi bir şekilde irdelenmeli ve katı atık yönetimi ile ilgili politikaların netleşmesi geliştirilmesi ve buna paralel olarak tıbbi atık ve tehlikeli atık yönetimi konusu da ele alınarak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda atık yönetim planı oluşturulurken, dikkate alınması gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • - Tıbbi atığın bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğundan hareketle sağlık çalışanlarına gerekli standartların çalışma koşulları içerisinde sağlanması.
 • - Her sağlık kuruluşunda enfeksiyonun yayılma riskini önleme ve süreci izleme konusunda  sorumlu birim veya kişilerin belirlenmesi.
 • - Tıbbi atığın azaltılması ,ayrıştırılması ve toplanmasında ihtiyaç duyulacak eğitim ve farkındalığın sağlanması ve eğitimlerin sertifikalı olması ve belli sürelerde tekrarının  yapılması.
 • - Tıbbi atığın ayrıştırılması ve toplanmasında ihtiyaç duyulan gerekli malzeme ve ekipmanlarının sağlanması.
 • - Günlük atık toplanmasının sağlanması için gerekli olan araçların artırılması ve toplamanın sürekliğinin sağlanması ve ara depo alanlarının orta vadede ortadan kaldırılması.
 • - Fiziki koşulların iyileştirilmesi.
 • - Sağlık bakanlığı bünyesinde halk sağlığı uzmanlarının ve denetlemelerin zamanında ve yerinde yapılabilmesi için gerekli olan bu konuda eğitimli personelin istihdam edilmesi.
 • - Tıbbi atık yönetiminin uygulanması için gerekli olan insan kaynaklarının sağlanması.
 • - Sterilizasyon ünitesinin ivedilikle fonksiyonel hale getirilmesi.
 • - Ünitede çalıştırılacak personelin eğitilmesi ve personelin devamlılığının sağlanması.

Biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, sağlık çalışanlarının , toplumun ve çevrenin sağlığını bu denli  riske atan “Tıbbi Atıklar ”la ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğimizi buradan duyururuz. 

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Kenan Arifoğlu                                                                       Dt. Ayşe Günbay

(Başkan)                                                                           (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

 

 

Website Security Test