• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

GIDALARIMIZ - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN OLAĞAN ÜSTÜ HAL DURUMU

 

 Yangin Kttb1 Yangin Kttb2Yangin Kttb3  Yangin Kttb4
 Yangin Kttb5 Yangin Kttb6 Yangin Kttb7 Yangin Kttb8

 

22 Aralık 2016 da 18 gün önce Devlet Laboratuvarında yaşanan yangın sonrasında hem yangınla ilgili tehlikeli kimyasal atıkların durumunu hem de gıdalarımızla ilgili tek tahlil Laboratuvarı olması  nedeni ile Halk sağlığımızla ilgili tehditlere karşı yapılanları takip etmekteydik.


Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gelinen bu noktada Devlet ve Hükümet yetkililerinden gerekli açıklamaların ve yapılanların yeterliliği ve verdikleri önem, önceliklerinin beklediğimiz boyutlarda olmayışı nedeni ile bu basın açıklamasını yapıp gerekli mercileri görev ve sorumluluklarını zaman ve nedenlere sığınmadan hemen şimdi  konu ile ilgili devlet kurumlarını bir 'KRİZ MASASI ' etrafında toplayıp yapılacak olanların vakit kaybetmeden planlı ve koordineli bir şekilde uluslararası kurallara uygun  yapılmasının gerekliliğinin önemini görmelerini istediğimiz için yapma kararı aldık.

DEVLET LABORATUVARI

KKTC’de yürürlükte olan mevzuata uygun olarak her çeşit ham ve mamul maddelerin kalite kontrol analizlerini, adli kimya analizlerini, pestisit kalıntı analizlerini, besin ve suların kalite kontrol analizlerini besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayini ve tespitlerini, çevre kirliliğine neden olan maddelerin analizlerini ve tıbbi analizler dışında her türlü kalitatif ve kantitatif kimyasal analizleri yaparak yürürlükteki mevzuat uyarınca dışalım ve dışsatım için gerekli sağlık, kalite ve radyasyon sertifikalarını düzenler.

 

Faaliyetleri :


1) Her türlü ilaç ve ilaç girdi maddelerinin kalite kontrol ve analizlerini yapmak. Sanayi girdi maddeleri ile sanayi ürünlerinin kalite kontrol ve kimyasal analizlerini yapmak. Kimyasal gübreler, kozmetikler ve çeşitli temizlik maddelerinin (Sabun, deterjan ve benzeri) analizlerini yapmak.

2) Uyuşturucu maddelerin analizlerini yapmak; Toksikolojik analizleri yapmak; Post mortem (Otopsi) örneklerinin analizlerini yapmak; Kriminal olaylarda emareler ve örnekler üzerindeki kan ve meni lekelerinin saptanmasını ve grup tayinini yapmak. İlgili resmi kuruluşlar ve gerektiğinde özel ve tüzel kişi ile kuruluşlarca yapılan başvuruları cevaplandırıp çeşitli adli kimya-fen konularında analizler yapmak, görüş ve önerilerini içeren raporları düzenlemek ve yapılan analizlerle ilgili istatistikler tutmak.

3) Her türlü besin maddeleri ile herhangi bir işlemden geçmiş hazır besinlerin ve bunların yapımında kullanılan girdi maddeleri ve katkı maddelerinin Kimyasal analizlerini yapmak; İçme ve kullanma sularının kimyasal analizlerini yapmak; Her türlü hayvan yemi ve bunların girdi maddelerinin analizlerini yapmak.

 4) Besinlerin, suların, kozmetiklerin ve ilaçların mikrobiyolojik analizlerini yapmak; Devlet Laboratuvarına kalite kontrol için gönderilen örneklerde gereksinim duyulan her türlü mikrobiyolojik analizleri yapmak; İlaçların projenite, sterilite ve toksisite deneylerini yapmak.


5) Besinlerde, hayvan yemlerinde ve diğer maddelerde pestisit kalıntı analizlerini yapmak; Besinlerde hormon ve büyümeyi düzenleyici maddelerin kalıntı analizlerini yapmak. Tarımsal ilaçların formulasyon analizlerini yapmak.


6) Besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayin ve tespitlerini yapmak; Çevre taramaları yaparak ülkemiz tabii – fonradyoaktivite miktarlarını saptamak ve radyasyon haritalarını hazırlamak. Radyasyon erken uyarı sistemini çalıştırmak ve denetlemek. Havada, suda ve toprakta çevre kirliliği yapabilecek etkenleri analizlerle saptamak. Atık suların her türlü analizlerini yapmak.


7) Analiz raporlarını usulüne göre düzenlemek ve istatistikler tutmak; ve Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptamak.

 

Devlet Laboratuvarının yukarıda yazılan mevzuata uygun  görev ve faaliyetlerini meydana gelen yangın nedeni ile yapamayacak bir duruma gelmiş olması ve yapamaması yaşamsal ve hukuksal birçok probleme de sebep olma potansiyeli taşımaktadır.

 

Sağlık ve kalite yönünden mevzuata uygun analiz ve tetkiklerin yapılamaması
Ülkemizde üretilen, ithal ve ihraç edilen her türlü sebze, meyve ve gıda çeşitleri dışında alkol ,uyuşturucu ve diğer maddelerle ilgili testlerde de  tek TAHLİL LABAROTUVARI olan Devlet Laboratuvarındaki vahim yangın sonucu test ve tahlillerin ne zaman yapılabileceğinin belirsizliği Toplumumuzun Çevre ve Halk Sağlığı ve de hukuksal açılardan çok ciddi bir tehlike olarak bizleri rahatsız etmekte, bu geçiş dönemini bu konularda olağan üstü bir hal durumu olarak görmekteyiz...


TEHLİKELİ ATIKLAR yangın sonrası bir başka sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık denir.
Bu tür tehlikeli atık bulunduran devlet veya özel  her türlü tesisin yasalar gereği özelliklerine göre korunup her türlü tehlikeye karşı korunma tedbirlerinin alındığını ve bunun sürekli bir şekilde denetlendiğini daha da büyük FACİALAR yaşamadan ARTIK GÖRMEK İSTİYORUZ.

 

Devleti acil olarak bu tedbirleri almaya, eksik olan yasaları çıkarmaya çıkardığı yasaları uygulayıp denetleyicisi olduğunu GÖRMEK İSTİYORUZ.

 

Devletimizin ve Hükümetlerinin yaptığı  ve yapacağı her  uygulamada KIBRIS TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ gibi insan ve halk sağlığından daha önemli, öncelikli bir şey yoktur diyen ve bunun için mücadele ettiğini GÖRMEK İSTİYORUZ.
Devlet Tahlil Laboratuvar yangınından sonra buradaki TEHİKELİ ATIKLARIN temizlenmesindeki taşınmasındaki uluslararası kurallara uygun ayrıştırılarak depolanmasında gerek işçi sağlığı, halk sağlığı ve çevreye duyarlılığındaki profesyonel çalışmalarından dolayı İlgili daire müdürü ve bunu sağlayanları ,bu temizleme işlerinde risklerine aldırmadan titizlikle çalışan her bir emekçi kardeşimize teşekkür ederek  KUTLAMAK İSTİYORUZ.

 

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı ekosistem çok büyük zarar görmektedir. Bunu küçücük ülkemizde başta Lefke’deki  CMC atıklarında olduğu gibi canlı olarak görüp yaşamaktayız.
Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı özel altyapı tesisleriyle mümkün olmaktadır.

- Geçici Depolama
-Geçici Depolama - Ambalaj ve Etiketleme - Atık Analizi – Nakliye - Ara Depolama ve Elleçleme (Handling) EN UYGUN YÖNTEMLE BERTARAF bu Tehlikeli atıkların yol haritasını oluşturmaktadır.

Bunların şu ana kadar düzgün bir şekilde yapıldığını fakat BERTARAFI konusunda Ülkemizdeki yetersizlikleri bildiğimiz için Şu anda GEÇİCİ DEPOLAMA alanında bekletilen bu tehlikeli atıkların ne yapılacağını BİLMEK İSTİYORUZ.
Bertaraf Yöntemleri ile ilgili yönetici ve sorumluların planlarının ne olduğunun açıklanmasını İSTİYORUZ.


Ülkemizde Bertaraf Tesisleri olmayışı ve kurmanın maliyetli olduğunu biliyoruz.
Türkiye ile olan Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş sebebi ve iki devlet arasındaki kopmaz ve koparılamayacak kardeşlik ilişkilerimizi de düşünerek Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerinin bulunduğu Türkiye’de bu tehlikeli atıkların bertarafının yapılması için iki devlet arasında görüşmelerin yapılmasını çözüm önerilerimizden birisi olarak söylemek İSTİYORUZ.

Devletimizde tek olması nedeni ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin daha önceki yönetimlerinin de önerdiği Yerel Yönetimlerin ve Özel Tarafsız Hakim Tahlil Laboratuvarların da  izinle ve devlet denetiminde kurulması kurdurulmasını devletin teşvik etmesini planlamasını İSTİYORUZ.

YEREL YÖNETİMLERİMİZDE kurulacak Hallerde Tahlil Laboratuvarlarının olmasını ve her türlü gıdanın sofralara ulaşmadan ,marketlere satışa çıkmadan tahlillerinin yapıldığını görmek İSTİYORUZ.

GIDA SAĞLIK YASASININ tüm eksik yönetmenlik ve tüzüklerinin bir an önce çıkarılıp bir bütün olarak uygulanıp bunun denetlendiğini sofralardaki her türlü gıdanın güvenirliliğinden emin olmak İSTİYORUZ.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bugün içinde bulunduğumuz ortamda gıdalarımız, her türlü besin maddeleri, uyuşturucu maddeler, alkol, pestisit kalıntı analizleri, hormon analizleri, radyasyon tayin ve tespitleri, havada suda toprakta çevre kirliliği yapabilecek etken ve analizlerinin tahlillerin yapılamadığı kontrolsüz geçirilen bu günlerin ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN,GIDALARIMIZ İÇİN  OLAĞAN ÜSTÜ HAL DURUMU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEK ,ÇALIŞMALAR YAPMAK,ÖNLEMLER ALINMASINI TOPLUM VE HALK SAĞLIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN VE  BİRİNCİ DERECEDE ÖNEM VERDİĞİMİZ İÇİN DEVLET VE YÖNETİCİLERİNDEN İSTİYORUZ.

Çözüm önerilerimizle birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu, bu açıklamamızı  Bağcıyı dövmek değil üzüm yemek için yapıldığının bilinmesini istediğimizi kamuoyumuz önünde paylaşırız.

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Kenan Arifoğlu                                       Dt. Teksen Köroğlu  

KTTB Başkanı                            KTTB As Başkanı ve Çevre Sorumlusu

 

 

 

 

Website Security Test